Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa

Załącznik nr 1 do

Zarządzenia 16/2020

Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2

W Wadowicach

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Wadowicach

na czas pandemii COVID-19

Procedura dotycząca organizacji pracy przedszkola

I. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola

 1. Przyjmowanie dzieci do grup odbywa się w godzinach od 6.00-8.15.
 2. Przed wejściem do przedszkola rodzic/opiekun dezynfekuje ręce płynem dezynfekującym do rąk lub zakłada własne rękawiczki ochronne ;
 3. Rodzice /opiekunowie mają obowiązek posiadać maseczkę zakrywającą usta i nos. Rodzice bez maseczki lub przyłbicy ochronnej nie będą mogli wejść na teren przedszkola.
 4. Na teren przedszkola może wejść tylko jedna osoba z dzieckiem.
 5. W szatni przedszkola może w jednym czasie przebywać 15 rodziców/ opiekunów wraz z dziećmi. W przypadku większej ilości rodziców/opiekunów w jednym czasie, rodzice/opiekunowie oczekują na zewnątrz ( z zachowaniem dystansu)na wejście za zgodą pracownika przedszkola.
 6. Rodzice przyprowadzają do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych- rodzice podpisują stosowne oświadczenie;
 7. Rodzice są zobowiązani do udostępnienia informacji nt. czy w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji- jeżeli występuje taka sytuacja wówczas dziecko nie może być przyjęte do placówki; Rodzice podpisują stosowne oświadczenie.
 8. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola zabawek oraz innych niepotrzebnych przedmiotów;
 9. Rodzice mają obowiązek wypełnić deklarację osób które będą przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola z aktualnym numerem telefonu, aby umożliwić szybką komunikację w razie potrzeby.
 10. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający /odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 11. Rodzic wyraża pisemną zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 12. Termometr jest dezynfekowany po każdorazowym użyciu.
 13. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez osoby zdrowe;
 14. Rodzice podpisują stosowne oświadczenia długopisem, który każdorazowo jest dezynfekowany;
 15. W przedsionku przedszkola rodzice/opiekunowie prawni mają możliwość zapoznać się z instrukcjami: Jak skutecznie dezynfekować ręce, Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice, Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę.

II. Organizacja pracy z dziećmi

 1. Dzieci przydzielone są do grup zbliżonych wiekowo.
 2. Każda grupa przebywa w wyznaczonej i stałej sali;
 3. W każdej grupie sprawują opiekę ci   sami nauczyciele i pracownik obsługi;
 4. W grupie może przebywać maksymalnie do 25 dzieci;
 5. Poszczególne grupy dzieci nie mają ze sobą kontaktu ;
 6. W każdej sali jest dostęp do wody pitnej. Wodę podają dzieciom pracownicy przydzieleni do opieki. Każde dziecko posiada swój własny kubek, który po każdorazowym użyciu jest myty.
 7. Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi zachowują dystans społeczny miedzy sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący minimum 1,5m.
 8. Pracownicy kuchni nie kontaktują się bezpośrednio z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi;
 9. Pracownicy obowiązkowo regularnie myją ręce z mydłem oraz pilnują , aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z ogrodu przedszkolnego;
 10. Nauczyciele przypominają dzieciom sposób prawidłowego mycia rąk;
 11. Dzieci pod nadzorem osób sprawujących opiekę korzystają z istniejącym na terenie przedszkola placu zabaw, zachowując wymaganą odległość od osób trzecich;
 12. Pobyt na świeżym powietrzu odbywa się przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup;
 13. W łazienkach wywieszone są instrukcje prawidłowego mycia rąk;
 14. Pracownicy dezynfekują ręce wg instrukcji zamieszczonej w sali zajęć.

III. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Wszyscy pracownicy wchodzą do przedszkola tylko głównym wejściem, korzystają z płynu dezynfekującego do rąk.
 2. Każdy pracownik otrzymuje: maseczkę do zasłaniania ust i nosa, przyłbicę, dostępne rękawiczki jednorazowe, zapoznaje się z instrukcjami: Jak skutecznie dezynfekować ręce, Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice, Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę.
 3. Pracownik samodzielnie dezynfekuje przyłbicę oraz pierze maseczkę używając dostępnych na placówce środków dezynfekujących;
 4. Personel opiekujący się dziećmi otrzymuje fartuchy z długim rękawem do użycia w razie konieczności przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka adekwatnie do aktualnej sytuacji;
 5. Z sali, w której przebywają dzieci usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można uprać lub dezynfekować ( pluszowe zabawki);
 6. Przybory sportowe każdorazowo się dezynfekuje;
 7. Wietrzenie sal , w których przebywają dzieci, co najmniej raz na godzinę;
 8. Sprzęt na placu zabaw jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany przez konserwatora, jeśli nie ma takiej możliwości nie korzysta się z tych urządzeń;
 9. Toalety są na bieżąco dezynfekowane;
 10. Każda sala, na której przebywają dzieci codziennie jest dezynfekowana;
 11. Dyrektor monitoruje codzienne prace porządkowe;
 12. Personel pomocniczy:
 1. dezynfekuje sale zajęć;
 2. kontroluje przepływ osób przyprowadzających i odbierających dzieci z przedszkola, celem uniknięcia przebywania na terenie placówki większej ilości osób , zgodnie z wytycznymi GIS.
 3. dyżuruje przy wejściu do przedszkola; w razie potrzeby informuje dyrektora o osobach trzecich, które chcą wejść na teren przedszkola, w celu załatwienia pilnej sprawy. Dyrektor podejmuje decyzję o wpuszczeniu na teren przedszkola interesantów. Osoby takie zachowują wszelkie środki ostrożności / min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk /;i tylko osoby zdrowe
 4. dezynfekuje stoliki i krzesła po skończonym posiłku przez grupę dzieci;
 5. dezynfekuje , utrzymuje w czystości ciągi komunikacyjne, powierzchnie dotykowe- poręcze, klamki i powierzchnie płaskie, włączniki;
 6. podczas dezynfekcji ściśle przestrzega zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, przestrzega czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych powierzchni, przedmiotów;
 7. pozostaje do dyspozycji dyrektora przedszkola.

IV. Organizacja żywienia

 1. Zamówienia produktów spożywczych dokonuje intendent przedszkola;
 2. Dostawcy dostarczają towar do windy na parterze bocznym wejściem z zachowaniem środków bezpieczeństwa sanitarnego / dezynfekcja rąk, zasłanianie ust i nosa/;
 3. Wyjątek stanowią warzywa i owoce, które są bezpośrednio wnoszone do piwnicy przez dostawcę z zachowaniem środków bezpieczeństwa sanitarnego / dezynfekcja rąk, zasłanianie ust i nosa/;
 4. Przy organizacji żywienia stosuje się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników kuchni;
 5. Pracownicy zachowują odległość stanowisk pracy, stosują środki ochrony osobistej/m.in. fartuchy z długim rękawem, rękawiczki jednorazowe i in./;
 6. Towary z magazynu żywnościowego wydaje tylko intendent przedszkola / w razie nieobecności intendenta- osoba wyznaczona przez dyrektora/.
 7. Pracownicy kuchni otrzymują płyny dezynfekujące, utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, sprzętu kuchennego, naczyń i sztućców;
 8. Dzieci spożywają posiłki na jadalni, stosuje się zmianowe wydawanie posiłków;
 9. Pracownicy kuchni serwują posiłki na talerzach, natomiast podczas obiadu dzieci obsługuje personel sprawujący nad nimi pieczę;
 10. Naczynia i sztućce myje się ręcznie z dodatkiem detergentu, a następnie w zmywarce wyparza się w temperaturze min.60°C.
 11. Personel kuchenny i pomocniczy nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

Załącznik nr 2 do

Zarządzenia 16/2020

Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2

W Wadowicach

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażeniawirusem COVID-19

I. Podejrzenie zakażania u pracownika

 1. Do przedszkola przychodzą pracownicy zdrowi, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną;
 2. Pracownicysą poinstruowani o tym, że w przypadku niepokojących objawów nie mogą przychodzić do pracy, muszą zostać w domu.
 3. Pracownik podejrzewający u siebie niepokojące objawy jest zobligowany pozostać w domu, powiadomić dyrektora, skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną ( nr telefonu 33 82 34 658), oddziałem zakaźnym , a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować opodejrzeniu zakażenia koronawirusem;
 4. Pracownik będący na stanowisku pracy, u którego zauważono niepokojące objawy , sugerujące zakażenie koronawirusem zostaje niezwłocznie odsunięty od pracy i umieszczony w wydzielonym obszarze w holu przedszkola..
 5. Dyrektor natychmiast wstrzymuje przyjmowanie dzieci do przedszkola;
 6. Dyrektor ustala listę osób, które w tym czasie przebywały w tej części przedszkola, w której była osoba podejrzana o zakażenie.
 7. Dyrektor powiadamia właściwą miejscową stację sanitarno -epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń;
 8. Wszystkie pomieszczenia i miejsca, w których poruszał się pracownik podejrzewany o zakażenie koronawirusem zostają natychmiast poddane sprzątaniu i dezynfekowaniu, szczególnie powierzchnie dotykowe;
 9. Dyrekcja oraz wszyscy pracownicy zobowiązani są do stosowania się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, który w razie potrzeby wdroży dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek;
 10. W holu przedszkola umieszczono potrzebne numery telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych;
 11. Pracownicy zobowiązani są do bieżącego śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

II. Podejrzenie zakażenia u dziecka

 1. Rodzice przyprowadzają do przedszkola dzieci zdrowe- podpisują stosowne oświadczenie;
 2. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostaje odizolowane w wydzielonym obszarze w holu przedszkola.
 3. Dziecko przebywa w odizolowaniu pod opieką pracownika przedszkola, który jest w odległości minimum 2 m zabezpieczony środkami ochrony osobistej;
 4. Dyrektor niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola;
 5. Dyrekcja i pracownicy stosują się do wytycznych inspektora sanitarnego związanych z dalszym postępowaniem;
 6. Dyrektor ustala listę osób, które miały kontakt z dzieckiem podejrzanym o zakażenie koronawirusem.