Deklaracja dostępności Informacje o kontraście A- A+ bip

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 2 w Wadowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej przedszkolenr2wadowice.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-02-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Wyłączenia:

 • filmy i transmisje nie posiadają napisów lub tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących
 • część z publikowanych zdjęć zawiera informację słowną nie posiadającą odpowiednika w tekście
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF lub DOC, DOCX nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Przedszkola nr 2 w Wadowicach

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-20
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-11-20

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej przedszkolenr2wadowice.edu.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Ponadto

 • pojedyncze naciśnięcie klawisza Tab umożliwia przejście do treści artykułu,
 • dwukrotne naciśnięcie klawisza Tab umożliwia przejście do wyszukiwarki
 • trzykrotne naciśnięcie klawisza Tab umożliwia przejście do mapy strony
 • czterokrotne naciśnięcie klawisza Tab umożliwia przejście do menu strony

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • mapa strony

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada : koordynator ds. dostępności:

 • Katarzyna Otomańska
 • e-mail: pp2@wadowice.pl
 • tel. + 48 33 82 33505

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Żądanie powinno zostać zrealizować niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Przedszkole nr 2 w Wadowicach niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, możliwe jest zaproponowanie alternatywnego sposobu dostępu do informacji. W przypadku, gdy Przedszkole nr 2 w Wadowicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.]
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Adres siedziby:

 • Przedszkole Publicznego nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Wadowicach
 • Oś. Kopernika 12
 • 34-100 Wadowice
 • Telefon +48 33 82 335 05

Opis dostępności architektonicznej:

Budynek przedszkola nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku przedszkola prowadzą trzy wejścia otwierane ręcznie ( dwa dla rodziców i dzieci, jedno dla dostawców). Drzwi wejściowe główne są zamknięte, dzwonek znajduje się po prawej stronie na wysokości 1,40m.

Do wszystkich wejść prowadzą schody, nie ma podjazdów dla wózków.

Budynek posiada piwnice, parter oraz I piętro. Aby dostać się do piwnicy i na I piętro należy pokonać schody.

W budynku nie ma windy osobowej, pochylni podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W przedszkolu nie ma oznaczeń a alfabecie Braille´a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.


Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.


Dodatkowe informacje w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 • zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z przedszkolem w formie określonej w tym wniosku,