Deklaracja dostępności Informacje o kontraście A- A+ bip

Oferta zajęć dodatkowych

W naszym przedszkolu dzieci mają możliwość uczestniczenia w następujących zajęciach dodatkowych:

 

  • Zajęcia muzyczno -rytmiczne

 Zajęcia  dodatkowe muzyczno-rytmiczne odbywają się w naszym przedszkolu raz w tygodniu, prowadzone są we wszystkich grupach wiekowych.  Jest  to cykl zajęć umuzykalniających, mających na celu kształcenie wrażliwości  muzycznej poprzez zabawę i ruch.

Zajęcia muzyczne są dla naszych dzieci źródłem radości, dają odprężenie oraz ożywiają pracę umysłu. Obcowanie z muzyką rozładowuje napięcie emocjonalne, niepokoje i lęki u dzieci, zatem muzyka ma również działanie terapeutyczne.  Dzięki zabawie z muzyką dzieci stają się bardziej otwarte i chętne do współpracy z rówieśnikami.

Zabawy i ćwiczenia przy muzyce, które wyrabiają poczucie rytmu, płynność ruchów, doskonalą koordynację ruchowo-słuchową, rozwijają pamięć i słuch muzyczny.

Działania muzyczne w przedszkolu  opierają się na różnych formach aktywności  dzieci:

Śpiew – kształci słuch, poczucie rytmu, pamięć muzyczną, rozwija aparat głosowy, uwagę, wyobraźnię, dostarcza wiedzy o świecie, sprzyja rozwojowi prawidłowej wymowy;

Słuchanie muzyki – kształcenie zdolności percepcyjnych ma duże  znaczenie dla rozwoju mowy i myślenia, sprzyja  przygotowaniu dziecka do słuchania i stworzą ku temu najlepsze warunki;

Ruch przy muzyce – jest to gimnastyka ciała, która poprawia krążenie, dotlenia organizm, stanowi źródło radości i odprężenia; wyrabia zdolności koncentracji i uwagi, kształci  refleks, pobudza aktywność i rozwija spostrzegawczość, wyobraźnię i pamięć;

Gra na instrumentach –   sprawia dzieciom radość, zadowolenie, rozwija muzykalność, zdolności estetycznego i emocjonalnego przeżywania muzyki,uczy tworzenia prostych melodii.

  • Zajęcia teatralne

Przedszkole prowadzi cotygodniowe spotkania z teatrem. Podczas zabaw w teatr  mali  odtwórcy ról mają okazję realizować swoje marzenia, by stać się kimś innym, przeżywać, przygody bohaterów bajek, kreować daną postać.

Zabawa w teatr pozwala wykazać się inwencją i pomysłowością, a także twórczą postawą. Pobudza do przeżywania różnorodnych pozytywnych emocji, uczy pokonywać trudności i przeszkody, poprawa komunikację werbalną i pozawerbalną.
Zabawy w teatr wywierają duży wpływ na postawy moralne dzieci, wyostrzają zmysł obserwacji, kształtują osobowość i rozładowują nagromadzone emocje.  Dziecko wcielając się w postać przeżywa losy bohaterów literackich, utożsamia się z nimi, często naśladując ich postępowanie. Często także dzieci nieśmiałe otwierają się przed grupą, wypowiadają swoje opinie, tworzą krótkie opowiadania do wybranych historyjek Działalność teatralna tworzy też znakomitą szansę na wyciszenie niepożądanych zachowań, uczy pokory, panowania nad sobą i cierpliwości.

Na zajęciach teatralnych oraz podczas uczestniczenia w przedstawieniach żywego słowa z aktorami,  dzieci obcują z literaturą – klasyką dziecięcą, poznają różne gatunki i twórców literatury. Uczestnicy zajęć rozszerzają swoją wiedzę o nowe pojęcia, uczą się współdziałania w grupie, odpowiadają za swoje działanie, szanują pracę innych.

Dzieci mają okazję też  przygotowania i grania ról w przedstawieniach okolicznościowych przed większą grupą kolegów i rodziców. Takie działania aktywizują dziecko, skłaniają  do podejmowania zadań, umacniają więzi społeczne, rodzinne i emocjonalne.

  • Zajęcia plastyczno-konstrukcyjne

Dodatkowe działania plastyczno-konstrukcyjne odbywają się w naszym przedszkolu w każdy piątek. Rozwijają one u dzieci twórczą inicjatywę, pomysłowość, wiarę we własne siły. Równocześnie pobudzają rozwój umysłowy i emocjonal­ny, usprawniają  ręce, rozwijają techniczne i artystyczne doświadczenia. Dziecko podczas takich zajęć jest aktywne, chętnie podejmuje działania, tworzy i wyraża siebie. Jest samodzielne i wytrwałe, ma dużo oryginalnych pomysłów, pełne inicjatywy i inwencji. Uczy się stosować  kolory i kształty i prawidłowo posługuje się różnymi przyborami plastycznymi. Pracuje z ochotą i radością. 

Stosowanie różnych technik plastycznych przyczynia się do peł­niejszego rozwoju twórczych uzdolnień dzieci. Działania plastyczne tworzą warunki do rozwijania wyobraźni i myślenia przestrzennego poprzez rysowanie, malowanie, lepienie, konstruowanie, zachęcają do projektowania. Pomagają dzieciom w orientowaniu się w przestrzeni, w poznawaniu słownictwa koniecznego do zrozumienia i opisywania lokalizacji przestrzennej. Dają dzieciom odprężenie i rozładowanie napięcia. Przedszkolaki są spokojniejsze i łatwiej nawiązują kontakt z rówieśnikami.

Obcowanie ze sztuką, bycie jej odbiorcą, wywiera pozytywny wpływ na rozwój dziecka. Równie ważną rolę odgrywa także własna aktywność artystyczna, a zatem bycie twórcą.

  • Zajęcia matematyczno-logiczne

W celu rozwijania  umiejętności i zdolności matematycznych dzieci organizujemy we wszystkich grupach wiekowych, w każdy poniedziałek dodatkowe  zajęcia matematyczno-logiczne. Poprzez kreatywne  i ciekawe techniki oraz ćwiczenia, dzieci rozwijają umiejętności myślenia, zapamiętywania, kojarzenia, koncentracji uwagi i odporności emocjonalnej.

Najważniejsze w edukacji matematycznej są osobiste doświadczenia dziecka. Stanowią one fundament, z którego dziecko tworzy pojęcia i umiejętności. Poznaje przestrzeń poprzez własny ruch, obserwuje ją, odczuwa i nazywa słowami własne doświadczenia. Rozwój sfery matematyczno-logicznej, oraz wizualno-przestrzennej pozwala na pełniejsze poznanie świata, praw w nim panujących, dzięki czemu dzieci czują  się bezpieczniej w swoim najbliższym środowisku. Zajęcia te pozwalają dzieciom na zdobywanie nowych umiejętności, pomagają  pokonywać trudności, a także wspierają tych którzy przejawiają wyjątkowe zdolności.

Poprzez działalność  matematyczno-logiczną dzieci kształtują odporność emocjonalną i sprawność manualną, uczą się wytrwałości i współpracy Rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową, kształtują umiejętność liczenia, posługiwania się liczebnikami, ćwiczą zdolności porównywania, porządkowania.

Organizowane sytuacje dydaktyczne sprawiają, że ćwiczenie dziecięcego liczenia poprzez różnorodne zabawy umożliwiające manipulowanie oraz wykorzystanie każdej życiowej sytuacji do wzbogacania liczby doświadczeń matematycznych bardzo pomagają w zdobywaniu kompetencji intelektualnych do uczenia się matematyki i owocują wysokim stopniem przyswojenia przez dziecko pojęć i umiejętności matematycznych.

  • Zabawy i gry ruchowe

Zabawy i ćwiczenia ruchowe w naszym przedszkolu stanowią ważny element edukacji fizycznej. Spełniają ważną rolę, ponieważ pozwalają na zachowanie prawidłowej postawy oraz wzmacniają odporność fizyczną dzieci. Poprzez zabawy i ćwiczenia ruchowe, dzieci pokonują trudności, dzięki czemu wzmacniają wiarę we własne możliwości.

Ćwiczenia ruchowe są formą zabawy. W delikatny sposób kształtują prawidłowy rozwój, współdziałają z rozwojem wrażeń i spostrzeżeń, kształtują logiczne myślenie.  Zabawy ruchowe rozwijają pamięć i wyobraźnię twórczą, kształtują osobowość dziecka i takie cechy charakteru jak: samodzielność, zdyscyplinowanie, dokładność, uczą współpracy w zespole, rozwijają społecznie umiejętności. Zapewniają harmonijny rozwój organizmu.

Cele zabaw i zajęć ruchowych organizowanych w przedszkolu:

-rozwijanie sprawności ruchowej;-rozwijanie umiejętności bezpiecznego poruszania się podczas zabaw ruchowych;

-zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka;

-rozwijanie aktywności w zabawie i umiejętności współpracy z rówieśnikami;

-wprowadzenie radosnego nastroju i dobrego samopoczucia;

-usprawnianie małej i dużej motoryki.

  • Zajęcia z logopedą

Podczas zajęć logopedycznych dzieci maja możliwość kształtowania swojej mowy , uczą się wymawiać trudne dla nich głoski i dźwięki.

Zajęcia z logopedą wpływają na prawidłowy rozwój dzieci i eliminują ewentualne wady i zaburzenia mowy.

 Na zajęciach prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:

-usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego,

-kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,

-rozwijanie słuchu fonematycznego,

-wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy ,

-rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,

-rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,

-uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.

 

  • Zajęcia z j.angielskiego prowadzi Agnieszka Sroka-Głąb

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 minut w grupach: Orły, Kotki, Tygryski, Motyle, Biedronki oraz po 15 minut w grupach Misie i Pszczółki. Dzieci poznają język angielski, podobnie jak język ojczysty, dzięki specjalnie zaaranżowanym sytuacjom językowym. W odgrywanych scenkach dziecko przyswaja sobie wiele słówek i zwrotów potrzebnych mu w życiu codziennym oraz w relacjach właściwych życiu rodzinnemu i towarzyskiemu. Dziecko uczy się prosić o coś i dziękować, nazywać i opisywać przedmioty oraz obiekty w najbliższym otoczeniu (przedszkole, dom, sklep, świat ulubionych zabawek, zwierzątek). Będzie też umiało wyrazić swój nastrój, uczucia i upodobania, złożyć życzenia. Wszystkich tych umiejętności nabywa poprzez zabawy i gry, w których nie ma przegranych, za to jest dużo ruchu, radości i śmiechu, wierszyków, piosenek i wyliczanek. Nauce towarzyszą zabawy ruchowe, plastyczne, konstrukcyjne i muzyczne ćwiczące spostrzegawczość, zdolności manualne i umiejętność kojarzenia.
Zajęcia mają na celu:
-rozwijać u dzieci przede wszystkim umiejętność mówienia i rozumienia ze słuchu w języku angielskim poprzez właściwy dobór ćwiczeń językowych i materiałów dodatkowych;
-rozwijać u dzieci pewność siebie w sytuacjach językowych i motywację do samodzielnego porozumiewania się w języku angielskim;
-zapewnić dzieciom możliwość poznania i ćwiczenia właściwej wymowy w języku angielskim;
-zapewnić dzieciom możliwość nauki piosenek, wierszyków w języku angielskim oraz poznania licznych gier i zabaw znanych w krajach anglojęzycznych.

  • Religia

W zajęciach z religii uczestniczą dzieci najstarsze z oddziałów ,,Orły”, ,,Kotki”. W zagadnienia z podstaw religii raz w  tygodniu 30 min wtajemnicza s.Wiktoria.