Deklaracja dostępności Informacje o kontraście A- A+ bip

Współpraca z rodzicami

Zależy nam aby współpraca z Rodzicami przebiegała pomyślnie i była owocna, bo wszyscy pracujemy na wspólny cel – dobro naszych dzieci.

Nasze kontakty z rodzicami odbywają się w różnych formach:

Zebrania ogólne i grupowe
Odbywają się one w miarę potrzeb 2-3 razy w roku. Na tych zebraniach zapoznajemy z regulaminem przedszkola, koncepcją na dany rok szkolny.

Informujemy rodziców o aktualnych wydarzeniach dotyczących grupy i przedszkola. Planujemy przygotowania i przebieg przewidywanych imprez i uroczystości.

Kontakty indywidualne
Kontakty indywidualne wynikają z inicjatywy rodziców, bądź nauczyciela. Dają one możliwość wzajemnej relacji, otwartej komunikacji, wymiany zdań na temat rozwoju dziecka.

Podczas tych spotkań obie strony – rodzic i nauczyciel wspólnie podejmują konkretne działania mające na celu rozwijanie uzdolnień, przełamywaniu barier w kontaktach dziecka, eliminowanie zaburzeń, ukierunkowanie wspólnych oddziaływań przedszkola i domu.

Zajęcia otwarte
Zajęcia otwarte organizowane są w każdej grupie wiekowej dwa razy w roku. Na zajęciach tych rodzic ma okazję zobaczyć jak jego dziecko współdziała w grupie, ma możliwość obserwacji zachowań w stosunku do dzieci i nauczyciela. Sprawdzenia jego wiadomości, umiejętności oraz sposobu radzenia sobie w sytuacjach problemowych.

Spotkania adaptacyjne
W naszej ofercie mamy również spotkania adaptacyjne, które odbywają się z dziećmi nowo przyjętymi do przedszkola. Celem spotkania jest pokonanie bariery lękowej u dzieci przed przyjściem do przedszkola. Dziecko ma możliwość wspólnej zabawy z rówieśnikami, zapoznać się z salą i innymi pomieszczeniami w budynku.

Pikniki i Festyny
Pikniki i festyny, to bardzo atrakcyjna i swobodna forma kontaktu z rodzicami. Najważniejsze jest zadowolenie wszystkich uczestników, wspólne spędzenie czasu i integrację. Zaangażowanie w działaniu. radość i przyjemność ze wspólnej zabawy.

Kiermasze
Odbywają się w okresach przedświątecznych i maja na celu poznanie nowych rozwiązań samodzielnie wykonywanych ozdób, uatrakcyjnienia etycznych wrażeń, nabycie świątecznych dekoracji. Taka forma cieszy się dużym powodzeniem i pozwala na pozyskanie przez przedszkole funduszy na zakup nowych atrakcji dla dzieci.

Uroczystości przedszkole
Organizowane są przy współudziale i pomocy rodziców. Są bardzo dobrą formą zdobycia nowych umiejętności i poznania estetycznych doświadczeń przez dzieci. Wzmacniają więź dzieci z członkami rodziny. Dają okazję do pozytywnego pokazania się dziecka na forum publicznym.

Wycieczki
Nasze przedszkole organizuje wspólne wyjazdy dzieci z rodzicami na przedstawienia teatralne. Wyjazdy te uatrakcyjniają doznania dzieci i pozwalają na obcowanie ze sztuką.

Konkursy plastyczne
Wspólne przygotowywanie konkursowych prac dziecka i rodzica dają możliwość bliższego poznanie swojego dziecka przez rodzica, jego zainteresowań i uzdolnień. Są sposobem na wspólna zabawę dziecka z rodzicem Dają satysfakcję i radość z uczestnictwa. Zachęcają dzieci do włożenia wysiłku w wykonywanie prac

Prowadzenie akcji:
,,Cała Polska czyta dzieciom”

Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi jest na to sposób – CZYTAJMY DZIECIOM!

Prowadzimy w przedszkolu akcję czytania bajek przez rodziców dla naszych dzieci. Rodzice chętnie uczestniczą w tego rodzaju przedsięwzięciach, zdobywają nowe doświadczenia podczas wspólnego obcowania z grupą dzieci

Zbiórka opakowań po klejach

Prowadzimy akcję zbiórki opakowań po klejach ,,Glue Stick”.

Akcja,, Góra grosza”

Nasze przedszkole przeprowadza też jednorazowo w ciągu roku  akcję ,,Góra grosza”.