Deklaracja dostępności Informacje o kontraście A- A+ bip

Zadania wychowawczo-dydaktyczne

KWIECIEŃ

KOTKI

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 • Rozwijanie sprawności i koordynacji ruchowej.
 • Integracja grupy.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 • Rozwijanie spostrzegawczości.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej.
 • Rozwijanie wyobraźni.
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
 • Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 • Zapoznanie z literą n, N, c, C
 • Rozwijanie zainteresowania muzyką poważną.
 • Rozwijanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych.
 • Kształtowanie poczucia rytmu.
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się symbolami.
 • Poznanie stałego, naturalnego następstwa czasu – zapoznanie z zegarem.
 • Dostrzeganie rytmu i następstwa dni i nocy.
 • Zapoznanie z korzyściami i zagrożeniami ze strony żywiołu.
 • Zachęcanie do interesowania się urządzeniami technicznymi.
 • Kształtowanie postawy badawczej.
 • Zapoznanie z zawodem zegarmistrza.
 • Zapoznawanie z pojęciami: filharmonia, orkiestra, kompozytor.
 • Zapoznawanie z brzmieniem muzyki orkiestrowej, omówienie nastroju utworu, kształtowanie pamięci i wyobrażeń słuchowych.
 • Poznanie pojęcia gama i nazw dźwięków gamy C-dur.
 • Zapoznawanie dzieci z sylwetką wielkiego kompozytora Fryderyka Chopina- Interpretowanie ruchem wybranych fragmentów muzyki Chopina
 • Zapoznanie z obrazem graficznym liczby cyfrą 7 i 8
 • Kształtowanie umiejętności przeliczania, klasyfikowania i porządkowania.
 • Stwarzanie okazji do stosowania liczebników głównych i porządkowych.
 • Utrwalanie nazw dni tygodnia.
 • Uświadamianie szkodliwego wpływu hałasu na zdrowie człowieka oraz prawa ludzi do ciszy.
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna przyrody i konieczności jej szanowania..
 • Rozwijanie pamięci.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania i wyciągania wniosków.
 • Rozwijanie zainteresowania polską kulturą ludową.
 • Nauka polskich zabaw ludowych.
 • Porównywanie liczebności zbiorów.
 • Propagowanie działań związanych z ochroną środowiska.
 • Wzbogacanie wiadomości na temat higieny
 • Poznanie znaków =, <, >.
 • Kształtowanie postawy prozdrowotnej.
 • Budzenie potrzeby zdrowego odżywiania się…

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

MUZYKA WOKÓŁ NAS”/02.04-05.04/

DZIEŃ I NOC”/08.04-12..04/

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”/15.04-19.04/

DBAMY O NASZĄ PLANETĘ”/22.04-26.04/

BIEDRONKI

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

-rozbudzanie zainteresowań zwierzętami egzotycznymi;

-rozwijanie myślenia matematycznego, doskonalenie umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni, doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkrecie, stosowania liczebników głównychi porządkowych;

-doskonalenie umiejętności stosowania poprawnych form gramatycznych podczas opisywania wyglądu zwierząt egzotycznych;

-kształtowanie właściwych postaw i zachowań ekologicznych;udział w Marszu Ekologicznym;

-rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej;

-rozwijanie umiejętności tworzenia prac plastycznych związanych z aktualnie omawianą tematyką;

-kształtowanie sprawności fizycznej.

2. Tematy kompleksowe:

Zwierzęta egzotyczne” (02.04.2024 – 12.04.2024)

Dbamy o środowisko – Dzień Ziemi” (15.04.2024 – 26.04.2024)

LUTY

BIEDRONKI

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

-kształtowanie nawyków dbania o rośliny,

-zapoznanie dzieci ze zwyczajami karnawałowymi;

-kształtowanie umiejętności dobierania stroju adekwatnie do okazji;

-kształtowanie umiejętności wspólnej kulturalnej zabawy przy muzyce – udział w zabawie karnawałowej organizowanej w przedszkolu;

-kształtowanie sprawności ruchowej;

-kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami;

-wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw.

Tematy kompleksowe:

Zielony ogródek w środku zimy” (29.01.2024 – 02.02.2024)

W karnawale” (05.02.2024 – 09.02.2024)

Bezpieczne ferie zimowe” (12.02.2024 – 23.02.2024)

TYGRYSKI

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

-Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

-Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej.

-Utrwalanie znajomości tańców o różnym charakterze.

-Doświadczanie przyjemnych doznań wynikających z udziału we wspólnych zabawach i konkursach.

-Kształtowanie u dzieci postawy kulturalnego zachowania się w czasie balu przedszkolnego.

-Wzbogacenie słownictwa poprzez nazywanie i określanie różnych domów.

-Rozwijanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów.

-Uświadomienie potrzeby dbania o przyjaźń, miłość i szacunek w rodzinie.

-Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego na podstawie informacji o relacjach rodzinnych.

Tematyka kompleksowa:

BALE, BALE W KARNAWALE (5.02-9.02)

ZIMA NIE JEST ZŁA (12.02-23.02)

W DAWNYCH CZASACH (26.02-1.03)

PSZCZÓŁKI

ZADANIA WYCHOWAWCZE:

-Wywoływanie radosnej atmosfery oczekiwania na bal karnawałowy
w przedszkolu.
Poznanie ozdób karnawałowych..

-Zapoznanie z pracą kucharza i fryzjera – poznanie czynności jakie wykonują oraz narzędzi i przyborów potrzebnych do wykonywania tych zawodów.

-Rozumienie znaczenia użyteczności pracy kucharza i fryzjera.

-Pokonywanie niechęci przed wizytą w salonie fryzjerskim.

-Dostrzeganie różnorodności sklepów i ich specyfiki- wdrażanie do kulturalnego zachowania się w sklepie.

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

1. „Idziemy do fryzjera” 29.01 – 02.02

2.„Karnawałowe zabawy” 05.02 – 09.02

3. „Zima jest wesoła” 12.02 – 23.02

4. „Poznajemy różne sklepy” 26.02 – 01.03

KOTKI

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 • poznanie cyfry 5
 • poznanie litery f, F oraz w, W
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • doskonalenie umiejętności liczenia elementów i porównywania liczebności zbiorów
 • doskonalenie umiejętności stosowania liczebników porządkowych i głównych
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • ćwiczenie logicznego myślenia
 • rozwijanie spostrzegawczości
 • rozwijanie empatii – dostrzeganie w otoczeniu osób potrzebujących naszej pomocy
 • wdrażanie dzieci do dbania o swoje zdrowie
 • zachęcanie do wypowiadania się na dany temat w sztuce plastycznej, rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych, zachęcanie do eksperymentowania kolorami
 • rozwijanie zainteresowań malarstwem, poznanie znaczenia słowa galeria – globalne czytanie wyrazu
 • znajomość następstwa czasu, operowanie pojęciami: wcześniej, później, o jeden więcej
 • poznanie tańców o różnym charakterze
 • zwracanie uwagi na zachowanie bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach
 • prowadzenie obserwacji ukierunkowanej, dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie i wiązanie ich z określoną porą roku- zimą
 • wzbogacanie zasobu słownika czynnego poprzez wprowadzanie i wyjaśnianie pojęć służących do określania stanu pogody oraz zjawisk atmosferycznych towarzyszących zimowej pogodzie: śnieżyca, zadymka, zawierucha, kra, mróz, plucha, gołoledź.

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

„TYDZIEŃ UŚMIECHU”/29.01-02.02/

„ZABAWA KARNAWAŁOWA”/05.02-09.02/

„ZABAWY NA ŚNIEGU”/12.02-23.02/

„MALI BADACZE”/26.02-01.03/

STYCZEŃ 

ORŁY

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

-Świadome doświadczanie upływu czasu.

-Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej.

-Budowanie relacji z babcią i dziadkiem.

-Poszerzenie wiedzy na temat igrzysk olimpijskich; poznanie symboli olimpijskich .

-Doskonalenie motoryki małej i sprawności grafomotorycznej.

 

Tematyka kompleksowa:

-Nowy rok 01.-05.01.2024r.

-Zimowa olimpiada 08.-15.01.2024r.

-Malujemy kolorowy świat 15.-19.01.2024r.

-Święto babci i dziadka 22.-26.01.2024r.

-Dbamy o swoje zdrowie 29.01.-02.02.2024r.

 

TYGRYSKI

ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy;

 • rozwijanie ekspresji twórczej przy użyciu materiałów wtórnych;

 • zapoznanie z tradycją sylwestrową i noworoczną;

 • doskonalenie orientacji czasowej,

 • utrwalenie świadomości cykliczności pór roku i symboli z nimi związanych;

 • doskonalenie umiejętności muzycznych;

 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu;

 • poszerzenie wiedzy dzieci na temat obszarów polarnych;

 • doskonalenie kompetencji matematycznych – lateralizacja, kodowanie;

 • doskonalenie umiejętności wykonywania prostych eksperymentów
  i doświadczeń; doskonalenie umiejętności stawiania hipotez, ich weryfikacji i wyciągania wniosków;

 • wzbudzanie szacunku do osób starszych; doskonalenie umiejętności wypowiadania się i uważnego słuchania innych; przygotowanie przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka;

 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw zimowych dys‑ cyplin sportowych;

 • rozwijanie sprawności motorycznej;

 • kształtowanie umiejętności przegrywania, cieszenia się z wygranej innych;

 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego na podstawie bajek i baśni;

 • odróżnianie elementów prawdopodobnych od nieprawdopodobnych (fikcyjnych od realnych);

 • przypomnienie polskich legend i ich bohaterów.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

Witamy Nowy Rok” (02.01-05.01),

,,Co można robić zimą?” (08.01-12.01),

Zimowe mistrzostwa sportowe” (15.01-19.01),

Święto Babci i Dziadka” (22.01-26.01).

Bajki, baśnie i legendy” (29.01 -02.02)

PSZCZÓŁKI

ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

– wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku; dostrzeganie zmian występujących w otoczeniu pod wpływem opadów śniegu; rozumienie konieczności zabezpieczania się przed mrozem; uwrażliwianie na piękno zimowego krajobrazu.

– kształtowanie uczucia przywiązania do swojej rodziny; okazywanie szacunku osobom starszym; określanie stosunków łączących dziadków z rodzicami; czerpanie radości z przygotowywania upominków bliskim osobom.

-rozumienie potrzeby dokarmiania ptaków w zimie;

– obserwowanie ptaków gromadzących się w karmniku, rozpoznawanie i nazywanie niektórych z nich, np. wróbla, gołębia, sikorki.

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:                                 

02.01. – 05.01. „Zimą pamiętamy o ptakach”

08.01. – 12.01. „Mroźna zima”

15.01. – 19.01. „Kochana Babciu, Kochany Dziadku”

22.01 – 26.01 „Pani kucharka”

BIEDRONKI 

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

– Dostrzegamy przemijanie czasu, zmienność pór roku, utrwalamy nazwy dni tygodnia, poznajemy nazwy poszczególnych miesięcy.

– Reprezentujemy nasze przedszkole na Między Przedszkolnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w podziemiach kościoła Św. Piotra Apostoła w Wadowicach

– Uczestniczymy w przedszkolnym kolędowaniu, zacieśniamy więzi wśród naszej przedszkolnej rodziny, nawiązujemy do tradycji śpiewania polskich kolęd i pastorałek

– Dokarmiamy ptaki zimą, próbujemy je rozpoznawać i nazywać, uczymy się empatii, stajemy się odpowiedzialnymi za ich życie

– Kształtujemy uczucie przywiązania do najbliższych członków rodziny, w szczególności do babci i dziadka i to nie tylko z okazji ich święta

– Przygotowujemy się do obchodów „Dnia babci i dziadka”- prezentujemy program słowno-muzyczny, wręczamy upominki, zapraszamy do wspólnej zabawy i organizujemy dla nich mały poczęstunek.

 

Tematy kompleksowe :

„Tydzień za tygodniem” / 27. XII – 5.I /

„Pamiętamy zimą o ptakach” / 8.I – 12. I /

„Kocham babcię i dziadziusia” / 15.I – 26.I /

GRUDZIEŃ

MISIE

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

– rozwijanie słownika czynnego dzieci;

– rozwijanie sprawności motorycznej dzieci;

– kształtowanie sprawności fizycznej – szybkości i zwinności, wzmacniania mięśni ramion i nóg;

– rozwijanie umiejętności interpretacji utworu za pomocą ruchu;

– kształtowanie umiejętności dzielenia się zabawkami;

– kształtowanie percepcji wzrokowej i spostrzegawczości;

– kształtowanie percepcji słuchowej;

– rozwijanie orientacji przestrzennej;

– rozwijanie logicznego myślenia;

– kształtowanie umiejętności liczenia;

– rozwijanie i doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej;

– rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym;

– rozwijanie ciekawości poznawczej;

– kształtowanie poczucia rytmu;

– doskonalenie umiejętności wokalnych;

– doskonalenie sprawności manualnej;

– rozwijanie wrażliwości sensorycznej;

– doskonalenie małej motoryki;

– kształtowanie koncentracji uwagi;

– rozwijanie umiejętności społecznych;

– czerpanie radości z przygotowań do świąt;

– tworzenie ciepłej świątecznej atmosfery.

 

Tematy kompleksowe:

– „Spotkanie ze Świętym Mikołajem okazją do prezentacji nabytych umiejętności”    /04.12 – 15.12/

– „Świąteczne zwyczaje przy wigilijnym stole, a za oknem zima…”    /18.12- 29.12/

 

TYGRYSKI

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

-Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.

-Doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie.

-Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń.

-Zapoznanie z postacią Św. Mikołaja i tradycją obdarowywania prezentami.

-Wzbogacenie słownictwa o pojęcia związane ze Świętami Bożego Narodzenia.

-Uwrażliwienie na pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowych.

-Utrwalanie znajomości pojęcia: para.

-Kształtowanie umiejętności porównywania wielkości i długości.

-Doskonalenie umiejętności budowania zdań w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym.

-Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych w okresie zimowym.

 

Tematyka kompleksowa:

-GRUDNIOWE ŻYCZENIA (04.12-8.12)

-ŚWIĘTA ZA PASEM (11.12-15.12)

-ŚWIĄTECZNE TRADYCJE (18.12-29.12)

KOTKI

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 • poznanie litery m, M, drukowanej i pisanej, utrwalanie kształtu poznanej litery, odczytywanie wyrazów z poznaną literą.
 • poznanie historii powstania pluszowego misia, kształtowanie poczucia konieczności poszanowania zabawek, wdrażanie do kilkuzdaniowych wypowiedzi na podany temat
 • doskonalenie techniki wycinania, rozwijanie pomysłowości, dbanie o estetyczne wykonanie pracy, dobre rozmieszczenie na kartce, poznanie bohaterów książek
  i filmowych opowieści o misiach
 • rozwijanie zainteresowania światem zwierząt- zapoznanie z wyglądem i trybem życia niedźwiedzi
 • rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania – wrażliwości muzycznej
 • doskonalenie umiejętności przeliczania przedmiotów, porównywanie liczebności – określanie, o ile więcej, o ile mniej, kształtowanie umiejętności dodawania
  i odejmowania na konkretach
 • doskonalenie umiejętności aktywnego słuchania tekstu literackiegopoznanie postaci Mikołaja i tradycji związanych z obdarowywaniem prezentami
 • kształtowanie umiejętności wykorzystywania różnych materiałów do tworzenia pracy plastycznej
 • doskonalenie umiejętności wypowiedzi na temat – stosowanie odpowiednich form gramatycznych, poprawne budowanie zdań w czasie przeszłym i przyszłym
 • kształtowanie pojęcia liczby 3 i zapisu cyfrowego, stosowanie liczebników porządkowych
 • kształtowanie umiejętności prowadzenia obserwacji, zauważanie zmian w przyrodzie
  i wiązanie ich z określoną porą roku, uwrażliwianie na los zwierząt w zimowych warunkach
 • wdrażanie dzieci do wyrażania swoich myśli i uczuć na podstawie wysłuchanego utworurozwijanie percepcji słu­chowej i logicznego myślenia
 • wzbogacanie wiedzy i przeżyć dzieci poprzez kontakt z literaturą dziecięcą, rozpoznawanie i nazywanie bohaterów wybranych bajek
 • kształtowanie umiejętności społecznych, empatii, dostrzegania potrzeb innych, wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • wyodrębnianie kształtu przedmiotów i nazywanie ich: kwadratkołoprostokąttrójkąt, dopasowywanie kształtów, wielkości i kolorów
 • rozumienie wieloznaczności słowa kultura, doskonalenie umiejętności odczytywania symboli graficznych, rozumienie konieczności przestrzegania zasad właściwego zachowania się podczas trwania przedstawienia
 • wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną w czasie Świąt Bożego Narodzenia, poznanie świątecznych tradycji i zwyczajów
 • wdrażanie dzieci do pomagania w pracach domowych, utrwalenie wiadomości
  o urządzeniach elektrycznych wykorzystywanych w gospodarstwie domowym,
  o zasadach bezpieczeństwa podczas ich obsługi
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 

„DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA”/27.11-01.12/

„LISTY DO MIKOŁAJA”/04.12-08.12/

„ZAPRASZAMY NA PRZEDSTAWIENIE”/11.12-15.12/

„ŚWIĄTECZNY CZAS”/18.12-29.12/

 

 

BIEDRONKI

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

-przybliżenie dzieciom postaci Kornela Makuszyńskiego oraz jego twórczości;

-zapoznanie dzieci z tradycją mikołajek;

-doskonalenie wypowiadania się na temat swoich marzeń;

-doskonalenie umiejętności matematycznych;

-doskonalenie orientacji czasowo-przestrzennej,

-poszerzenie wiedzy dzieci na temat poczty, zapoznanie z pracą listonosza;

-doskonalenie umiejętności uważnego słuchania oraz wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu;

-utrwalenie wiedzy dzieci na temat zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych;

-rozwijanie umiejętności plastycznych oraz muzycznych;

-rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej;

-przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym .

 

Tematy kompleksowe:

„Kornel Makuszyński naszym patronem” (27.11.2023 – 01.12.2023)

„Czekamy na Świętego Mikołaja – szanujemy zabawki” (04.12.2023 – 08.12.2023)

„Na poczcie” (11.12.2023 – 15.12.2023)

„Spotkanie przy wigilijnym stole” (18.12.2023 – 22.12.2023)

„Tydzień za tygodniem” (27.12.2023 – 29.12.2023)

LISTOPAD

TYGRYSKI

ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

-Utrwalenie nazw członków rodziny.

-Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zdjęć rodzinnych.

-Doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami czasu: dawniej, dziś i w przyszłości.

-Kształtowanie postawy szacunku dla osób starszych.

-Pogłębianie poczucia przynależności do rodziny.

-Kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach.

-Utrwalenie wiedzy dotyczącej zmian przyrodniczych związanych z nadejściem zimy,

-Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych.

-Poszerzenie wiedzy dzieci na temat zawodów wykonywanych przez ludzi i atrybutów z nimi związanych.

-Poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy zawodów.

-Doskonalenie umiejętności dostrzegania i budowania związków przyczynowo-skutkowych.

-Poszerzenie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych.

-Poznanie twórczości Kornela Makuszyńskiego.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

,,Listopadowe wspomnienia” (30.10-03.11)

,,Zimno coraz zimniej” (06.11-10.11)

Jesienna pogoda” (13.11-17.11)

Poznajemy bajki Kornela Makuszyńskiego” (20.11-24.11)

,,Kim będę jak dorosnę”(27.11-01.12)

 

ORŁY

 

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

-Rozwijanie zainteresowań dziecięcą literaturą.
-Poszerzanie wiedzy o legendach, historii Polski i rozumienie wydarzeń historycznych.
-Budowanie postawy patriotycznej.
-Planowanie. Liczenie. Przewidywanie. Ćwiczenie umiejętności liczenia.
-Poznanie pracy bibliotekarza. Wzbogacenie słownictwa dotyczącego biblioteki.
-Wspólne świętowanie Imienin Przedszkola: planowanie i realizacja wystawienia bajki dla innych grup przedszkolnych, dla Szkoły.

 

PSZCZÓŁKI

ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

-Dostrzeganie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych w kontaktach bezpośrednich.

-Poznanie sposobów chronienia się przed deszczem.

-Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych.

-Zapoznanie z ptakami odlatującymi do ciepłych krajów – bociany.

-Poszerzenie wiadomości na temat wybranych zwierząt leśnych oraz ich sposobu przygotowywania się do zimy, uwrażliwianie na ich potrzeby.

-Prowadzenie ćwiczeń i zabaw rozwijających percepcję słuchową.

-Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała.

-Kształtowanie umiejętności określania cech wielkościowych: mały, duży, większy, mniejszy, największy, długi, dłuższy i liczenia w zakresie 5, porównywanie liczebności.

-Zapoznanie z patronem przedszkola i jego twórczością.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

1. ,,Deszczowe i chłodne dni ” 30.10-03.11

2. „Gdy robi się coraz chłodniej – ludzie i zwierzęta

przygotowują się do zimy ” 06.11 – 17.11

3.„Czyste przedszkolaki” 20.11-24.11

4. ,,Poznajemy bohaterów bajek Kornela Makuszyńskiego” 27.11-01.12

BIEDRONKI

ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

–  Dostrzegamy uroki późnej jesieni – potrafimy znaleźć sposób na nudę

w deszczowe dni .

– Próbujemy wymienić charakterystyczne cechy dla późnej jesieni, nazywanej        „szarugą jesienną”.

–  Poznajemy ważną rolę dwóch zawodów: szewca i krawca, w codziennym     życiu człowieka.

–  Cały czas realizujemy projekt „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – zapraszamy do wspólnego czytania swoich rodziców

– Kształtujemy postawy patriotyczne już od najmłodszych lat  – bierzemy udział w wspólnej recytacji wiersza Wł. Bełzy „ Kto ty jesteś?”, w wieczornicy patriotycznej przygotowanej przez dzieci i panie z gr. „ Kotki” i oraz w akcjach

Szkoła do hymnu” i „Szkoła pamięta”

 

TEMATY KOMPLEKSOWE

– „ Jesienna szaruga”                                      ( 30.X – 10.XI )

– „ Już blisko zima – ubieramy się ciepło”     ( 13.XI – 24.XI )

PAŹDZIERNIK

TYGRYSKI

ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 • Dostrzeganie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych w kontaktach bezpośrednich.
 • Poznanie sposobów chronienia się przed deszczem.
 • Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych.
 • Poszerzenie wiadomości na temat wybranych zwierząt leśnych oraz ich sposobu przygotowywania się do zimy, uwrażliwianie na ich potrzeby.
 • Poszerzanie wiedzy dzieci na temat różnic między zwierzętami;
 • Prowadzenie ćwiczeń i zabaw rozwijających percepcję słuchową.
 • Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała.
 • Kształtowanie umiejętności określania cech wielkościowych: mały, duży, większy, mniejszy, największy, długi, dłuższy i liczenia w zakresie 4, porównywanie liczebności.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

,,Jesień w parku i lesie” (02.10-06.10)

,,Zabawy na jesienne wieczory”(09.10-13.10)

,,Dbamy o zdrowie”(16.10-20.10)

„ Zwierzęta domowe” (23.10-27.10)

KOTKI

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

-Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie, w trakcie spacerów.
-Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
-Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów.
-Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 2 poznanie kształtu liter e, E drukowanej i pisanej.
-Doskonalenie analizy sylabowej i głoskowej wyrazów.
-Zapoznanie dzieci z elementarnymi zasadami ruchu drogowego.
-Poznanie znaków drogowych, opisywanie znaczenia i rodzajów znaków drogowych.
-Doskonalenie umiejętności segregowania według określonych cech.
-Rozumienie znaczenia symbolu.
-Rozumienie pojęcia sad, rozpoznawanie i nazywanie drzew i krzewów owocowych.
-Utrwalenie nazw i kształtów figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt.
-Rozwijanie procesów poznawczych – spostrzeganie, pamięć, uwaga, myślenie.
-Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych.
-Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.
-Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich poprzez codzienne czytanie dzieciom tekstów literatury dziecięcej.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

„JA I MOJA RODZINA”/02.09- 06.09/
„BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA”/09.09- 13.09/
„JESIEŃ WPARKU I OGRODZIE”/16.09-20.09/
„POBAW SIĘ ZE MNĄ”/23.09- 27.09/

 

BIEDRONKI

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

–         dzieci utrwalają nazwy owoców i warzyw krajowych i egzotycznych

–         przełamują  bariery smakowe i próbują zjadać warzywa i owoce w formie surowej i gotowanej

–         poznają potrzeby, dla których warto jeść warzywa i owoce

–         czerpią radość z obchodów świąt nietypowych: Dnia marchewki, Dnia Zwierząt, Światowego Dnia uśmiechu, Dnia drzewa, Światowego Dnia Mycia Rąk, Dnia Dziewczynki, Dnia Praw Dziecka

–         właściwie rozpoznają symptomy jesieni, dostrzegają jej uroki w parku miejskim

–         poznają mieszkańców lasu

–         starają się przestrzegać umów zawartych w kontrakcie grupowym

 

Tematy kompleksowe:

„ Owoce i warzywa ”                / 2.10 – 13.10 /

„Jesień w parku i w lesie”        / 16.10 – 27.10 /

 

MOTYLKI 

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 • Rozpoznawanie i nazywanie części garderoby. Uświadamianie konieczności ubierania się odpowiednio do pogody i aktywności. Zapoznanie z zawodem lekarza.
 • Rozwijanie słownika czynnego – rozpoznawanie i nazywanie akcesoriów sportowych. Kształtowanie sprawności fizycznej – szybkości, zwinności i zręczności; wdrażanie do współdziałania w zabawie.
 • Rozwijanie sprawności manualnej podczas zabaw plastycznych – kolorowanie, malowanie.
 • Posługiwanie się nazwami liczebników porządkowych.
 • Kształcenie percepcji wzrokowej; rozwijanie sprawności wypowiadania się; wzmacnianie mięśni tułowia podczas zabaw i ćwiczeń gimnastycznych;
 • Kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt i roślin w okresie zimy oraz świadomości potrzeby pomagania innym w codziennych obowiązkach w domu i przedszkolu.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

„W zdrowym ciele zdrowy duch”/ 02.10 – 06.10/

„ Jesienią w parku”/ 09.10 – 13.10/

„Jesienią w lesie ”/16.10 – 20.10/

„Przygotowania do zimy”/23.10 –28.10/

 

WRZESIEŃ

TYGRYSKI

 Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu

 • Poznanie najbliższego otoczenia i niektórych pomieszczeń przedszkolnych, integracja grupy przedszkolnej

 • Utrwalenie zasad bezpieczeństwa, rozwijanie wyobraźni przestrzennej

 • Rozpoznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy (czytanie globalne)

 • Doskonalenie umiejętności prezentowania pamiątek z wakacji (tworzenie kącika wspomnień)

 • Rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia

 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie, zwracanie uwagi na ich piękno.

 • Wprowadzenie liczby i cyfry 1

Tematyka kompleksowa:

 • W przedszkolu” (01.09-08.09)

 • Wakacyjne wspomnienia” (11.09-15.09)

 • Jestem bezpieczny na drodze”(18.09-22.09)

 • Dary jesieni”(25.09-29.09)

ORŁY

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

 1. Integracja grupy.
 2. Rozwijanie słuchu fonematycznego.
 3. Rozwijanie umiejętności matematycznych (porównywanie wielkości, rozpoznawanie figur geometrycznych, kodowanie i dekodowanie, grupowanie, liczenie, orientacja przestrzenna).
 4. Rozwijanie motoryki dużej.
 5. Przestrzeganie do bezpieczeństwa podczas zabawy.

TYGRYSKI

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu

 • Poznanie najbliższego otoczenia i niektórych pomieszczeń przedszkolnych, integracja grupy przedszkolnej

 • Utrwalenie zasad bezpieczeństwa, rozwijanie wyobraźni przestrzennej

 • Rozpoznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy (czytanie globalne)

 • Doskonalenie umiejętności prezentowania pamiątek z wakacji (tworzenie kącika wspomnień)

 • Rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia

 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie, zwracanie uwagi na ich piękno.

 • Wprowadzenie liczby i cyfry 1

2. Tematyka kompleksowa:

 • W przedszkolu” (01.09-08.09)

 • Wakacyjne wspomnienia” (11.09-15.09)

 • Jestem bezpieczny na drodze”(18.09-22.09)

 • Dary jesieni”(25.09-29.09)

BIEDRONKI

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

–  Dzieci po wakacyjnej przerwie przypominają i utrwalają sobie imiona rówieśników z grupy, poznają nową drugą nauczycielkę, która rozpocznie pracę na oddziale oraz  nową panią woźną.

–   Zaznajamiają się również z wyposażeniem nowej sali, zwłaszcza z poszczególnymi kącikami zainteresowań oraz z łazienką i z nową lokalizacją półeczek w szatni, zapamiętują swój nowy znaczek rozpoznawczy.

–  Zawierają pierwsze umowy pozwalające bezpiecznie korzystać ze sprzętu znajdującego się na terenie sali zajęć i na terenie ogródka przedszkolnego

–   Zwracamy uwagę na bezpieczne pokonywanie schodów wychodząc na spacer czy do ogródka przedszkolnego

– Zawieramy „kontrakt grupowy”, który będzie obowiązywał wszystkich w bieżącym roku szkolnym

– Poznajemy  podstawowe zasady ruchu drogowego, pewne wiadomości      utrwalamy  z ubiegłego roku.

 

Tematy kompleksowe:

„Po wakacyjnej przerwie witamy się przedszkolu”  /1.09- 15.09./

„Bezpieczna droga do przedszkola – / 18.09 – 29.09 /

 

PSZCZÓŁKI

ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 • nawiązywanie serdecznego, bliskiego kontaktu z N. i nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb;
 • poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych, omówienie zasad poruszania się po nich oraz zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola;
 • uczenie się wykonywania czynności samoobsługowych i porządkowych.
 • rozumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie;
 • uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach;
 • wdrażanie do słuchania i wykonywania poleceń N.
 • wdrażanie do sprzątania zabawek po skończonej zabawie.
 • rozróżnianie uczestników ruchu drogowego: piesi, kierowcy, pasażerowie;
 • poznanie miejsc wyznaczonych do przechodzenia przez jezdnię;
 • poznanie pracy policjanta – wygląd munduru, narzędzia pracy.

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. „W przedszkolu ” ( 01.09-15.09)
 2. „Lubimy się bawić – jesteśmy bezpieczni” (18.09- 29.09)

MOTYLKI

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
 • Poznanie topografii przedszkola.
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe.
 • Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.
 • Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w sadzie.
 • Kształtowanie umiejętności nazywania prac w sadzie, w ogródkach warzywnych lub na polach jesienią.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski o w wyrazach.
 • Nauka piosenek i pląsów.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

W przedszkolu”/01.09 – 08.09/

Moja miejscowość”/ 11.09 – 15.09/

Ja, ty i środowisko”/18.09 – 22.09/

Dary jesieni na talerzu”/25.09 –29.09/

 

MISIE

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • w zakresie doświadczeń emocjonalno – społecznych:

– wdrażanie do życia w grupie społecznej przez naukę wspólnej zabawy, uczestniczenie w zajęciach z całą grupą, utrwalanie imion koleżanek i kolegów;
-wdrażanie do przestrzegania reguł zabawy, w tym zabawy zabawkami przedszkolnymi, oraz do odkładania zabawek na wyznaczone miejsce;

– poznanie zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas korzystania z zabawek
i sprzętu ogrodowego oraz nauka ich przestrzegania;

– kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – mycie rąk po zabawie i przed posiłkami.

 • w zakresie doświadczeń sensoryczno – motorycznych i poznawczych:

– kształtowanie umiejętności słuchania i obserwowania;
– rozwijanie sprawności ruchowej;
– uczenie na reagowanie na sygnały słowne i dźwiękowe;
– rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej;
– wdrażanie do umiejętnego poruszania się w kole wiązanym.

Tematy kompleksowe:

– „Pierwszy raz w przedszkolu” /01.09 – 15.09/

– „Bezpieczne ulice ” /18.09- 29.09/