Deklaracja dostępności Informacje o kontraście A- A+ bip

Zadania wychowawczo-dydaktyczne

MARZEC

MOTYLE

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

-rozwijanie umiejętności korzystania z mapy;

-określanie położenia;

-rozpoznawanie oznak wiosny;

-doskonalenie umiejętności uważnej obserwacji;

-wypowiadanie się na dany temat;

-utrwalenie informacji o narzędziach ogrodniczych;

-poszerzanie słownika o nazwy narzędzi ogrodniczych;

-zapoznanie z warzywami cebulowymi;

-poznanie właściwości leczniczych warzyw cebulowych;

-poznanie warunków prawidłowej hodowli roślin;

-doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków;

-utrwalenie informacji o narzędziach ogrodniczych;

-poszerzanie słownika o nazwy narzędzi ogrodniczych;

-zapoznanie z warzywami cebulowymi;

-poznanie właściwości leczniczych warzyw cebulowych;

-poznanie warunków prawidłowej hodowli roślin;

-uwrażliwienie na świat przyrody;

-poznanie wartości odżywczych warzyw oraz sposobów ich przygotowania;

-zapoznanie z cyklem życia motyla;

-poznanie budowy ciała i środowiska życia ślimaka;

-zapoznanie z tradycją topienia marzanny;

-uwrażliwianie na zmiany w przyrodzie.

 

Tematyka kompleksowa :

1. „Zwierzęta na wiejskim podwórku” 01.03 – 05.03.

2.”Porządki w ogrodzie” 08.03 – 12.03.

3.”W marcu jak w garncu ” 15.03 – 19.03.

4.”Witaj wiosno” 22.03 – 26.03.

5.”Wielkanoc” 29.03 – 30.03

MISIE

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

-poznanie etapów sadzenia cebuli;

-rozumienie, czego roślina potrzebuje do wzrostu;

  • rozpoznawanie i nazywanie zwierząt domowych;
  • rozumienie potrzeby opiekowania się zwierzętami;

-dostrzeganie zjawisk zachodzących w otoczeniu w okresie przedwiośnia;

-zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w okresie przedwiośnia;

-dostrzeganie w otoczeniu oznak wczesnej wiosny;

-wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku;

-rozumienie konieczności dostosowania ubrania do temperatury;

  • poznanie zwyczajów związanych z Wielkanocą;
  • zapoznanie z charakterystycznymi elementami związanymi ze Świętami Wielkanocnymi;
  • wywołanie radosnego nastroju oczekiwania na Święta Wielkanocne

 

Tematyka kompleksowa:

 1. „Opiekujemy się roślinami i zwierzętami” (01.03.- 12.03.)
 2. „Idzie Pani Wiosna” (15.03 – 27.03.)
 3. „Wielkanoc”               (29.03.- 02.04.)

 

LUTY

KOTKI

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

-Rozumienie wyrazu fryzura. Poznanie wyposażenia salonu fryzjerskiego, narzędzi i przyborów potrzebnych do pracy, posługiwanie się nazwami fryzur, grupowanie akcesoriów do włosów według rodzajów.

-Kształtowanie umiejętności dostrzegania i określania różnic w krajobrazie, sposobie ubierania i zabawach latem i zimą. Posługiwanie się nazwami pór roku oraz dostrzeganie ich następstw. Poznanie zimowych sportów dyscyplin sportowych. Posługiwanie się nazwami zimowego sprzętu sportowego: sanki, narty, łyżwy.

-Kształtowanie emocjonalnego stosunku do książki jako źródła przeżyć i wiedzy. Budzenie zainteresowań czytelniczych. Rozwijanie fantazji dziecka, wypowiadania się na określony temat. Dostrzeganie dobra i zła.

-Dostrzeganie różnorodności sklepów i ich specyfiki. Poznanie nazw sklepów: spożywczy, apteka, z zabawkami, kwiaciarnia, kojarzenie nazwy sklepu z artykułami, które można w nich kupić. Rozumienie wyrażeń: półka dolna, środkowa, górna. Poznanie polskich środków płatniczych, rozumienie sensu kupna, sprzedaży i płacenia.

 

Tematyka kompleksowa:

-Idziemy do fryzjera  1.02- 5.02. 2021r.

-Zimą jest wesoło     8.02-12.02.2021r.

-Zimowe baśnie       15.02.-19.02.2021r.

TYGRYSKI

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

-doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat;

– zapoznanie z nazwami planet Układu Słonecznego

-nabywanie odwagi w wypowiadaniu się na forum grupy;

-rozwijanie umiejętności czytania globalnego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter;

-rozwijanie wyobraźni i twórczego  myślenia doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;

-rozwijanie umiejętności liczenia;

-zapoznanie dzieci z zasadami szacunku do zwierząt i odpowiedniego opiekowania się nimi

-doskonalenie lateralizacji; doskonalenie równowagi;

-rozwijanie umiejętności czytania globalnego;

-doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;

-rozwijanie sprawności manualnych;

-doskonalenie percepcji wzrokowej;

-doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu.

 

Tematyka kompleksowa :

„ Mój przyjaciel – zwierzak ”             / 1.II – 12.II /

„ Wyprawa w kosmos ”                    / 15.II – 26.II /

 

MOTYLKI

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

-doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat;

– rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą, rozwijanie myślenia przyczynowo skutkowego.

-nabywanie odwagi w wypowiadaniu się na forum grupy ;

-rozwijanie umiejętności czytania globalnego;

-rozwijanie logicznego myślenia wzbogacenie wiedzy na temat budowy książki ;

-doskonalenie umiejętności grafomotorycznycjh;

-rozwijanie umiejętności liczenia;

-doskonalenie lateralizacji;doskonalenie równowagi;

-rozwijanie umiejętności czytania globalnego;

-doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;

-rozwijanie sprawności manualnych;

-doskonalenie percepcji wzrokowej;

-doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu.                                                                                     

 Tematyka kompleksowa :

-„Baśnie,bajki,legendy” 01.02 – 05.02.

-„W dawnych czasach” 08.02 – 12.02

-„Wynalazki” 15.02 – 19.02

-„Kosmos”22.02-26.02

BIEDRONKI

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

-Zapoznanie dzieci z praca kucharki; poznanie narzędzi i przyborów potrzebnych do wykonywania tego zawodu. Rozumienie znaczenia użyteczności pracy kucharki. Uwrażliwienie dzieci na konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas przebywania w kuchni.

-Poznanie różnych sposobów aktywnego spędzania czasu w czasie zimy. Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas tych zabaw. Zachęcanie do pobytu na świeżym powietrzu oraz aktywnego spędzania czasu w czasie zimy.

-Poznanie pracy fryzjera – czynności, jakie wykonuje i narzędzi pracy; rozumienie znaczenia użyteczności pracy fryzjera. Przełamywanie lęku dzieci przed wizytą w salonie fryzjerskim.

-Poszerzenie oraz usystematyzowanie wiedzy dzieci w zakresie znajomości różnych rodzajów sklepów. Poznanie pracy ekspedientki oraz sposobu zachowania się w sklepie. Umożliwianie zastosowania tej wiedzy w praktyce, poprzez zorganizowanie kącika tematycznego.

 

Tematyka kompleksowa:

 1. „Zimowe zabawy” (01.02. – 05.02.)
 2. „Kucharka” (08.02. – 12.02.)
 3. „U fryzjera” (15.02. – 19.02.)
 4. „Znamy różne sklepy” (22.02. – 26.02.)

 

MISIE

ZADANIA WYCHOWAWCZE:

-Rozumienie potrzeby dokarmiania ptaków w zimie

-Obserwowanie ptaków gromadzących się w karmniku, rozpoznawanie i nazywanie niektórych z nich, np. wróbla, gołębia, sikorki.

-Zapoznanie z pracą kucharza i fryzjera – poznanie czynności jakie wykonują oraz narzędzi i przyborów potrzebnych do wykonywania tych zawodów.

-Rozumienie znaczenia użyteczności pracy kucharza i fryzjera.

-Pokonywanie niechęci przed wizytą w salonie fryzjerskim.

-Dostrzeganie różnorodności sklepów i ich specyfiki- wdrażanie do kulturalnego zachowania się w sklepie.

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. „Zimą dokarmiamy ptaki”                    (01.02.- 05.02.)
 2. „Poznajemy zawody- kucharz, fryzjer” (08.02 – 19.02.)
 3. „Poznajemy różne sklepy” (22.02.- 26.02.)

 

PSZCZÓŁKI

Zadania wychowawczo-dydaktyczne na luty:

-rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: szacunek, odkrywanie, pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka, np. surowce wtórne, bioodpady oraz inne pojęcia, np. żywioły, odkrywca, Antarktyda, Himalaje, wulkan, halit, ametyst, Inuita; stwarzanie okazji do posługiwania się nimi podczas wypowiedzi;

-rozwijanie pamięci słuchowej dzieci przez pamięciowe opanowanie wierszy, tekstów piosenek;

-rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań oraz prostych tekstów słowno-obrazkowych;

-wprowadzanie liter r, R, g, G, czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych;

-kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak szacunek do ludzi, zwierząt, środowiska przyrodniczego, itp. oraz odkrywanie rozumiane jako ciekawość poznawcza, chęć poznawania nowych miejsc, osób, zjawisk, itp., wyrabianie nawyku podejmowania konkretnych działań zmierzających do ochrony środowiska (segregacja śmieci, oszczędzanie wody i prądu, dbałość o czystość wody i powietrza, racjonalne gospodarowanie wodą);

-rozwijanie zainteresowań poznawczych dzieci, ciekawości świata, pokazywanie jego różnorodności; uwrażliwienie na piękno, bogactwo i różnorodność fauny i flory Ziemi;

-uświadamianie korzyści i niebezpieczeństw związanych z żywiołami, np. respektowanie zakazu samodzielnego korzystania przez dzieci z zapałek, zapalniczek itp.;

-doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 7; posługiwanie się poznanymi cyframi i znakami do kodowania czynności matematycznych; posługiwanie się nazwami dni tygodnia i nazwami kierunków;

-rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowych piosenek „Cztery żywioły”, „Mroźne marzenie”; zwrócenie uwagi na ładny i melodyjny śpiew; rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych;

-rozbudzanie zainteresowań technicznych i samodzielności podczas eksperymentowania; kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji przebiegu i efektów doświadczeń;

-rozwijanie sprawności grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, rysowania po śladzie;

 

Tematy kompleksowe:

 1. ,,Dbam o zdrowie” (01.02- 05.02.2021)
 2. ,, Siły przyrody” (08.02- 12.02.2021)
 3. ,, Cztery żywioły” (15.02- 19.02.2021)
 4. ,, Wielka wyprawa”( 22.02- 26.02.2021)

 

STYCZEŃ

ORŁY

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

–stwarzanie możliwości podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego, np. narty, buty, gogle, kijki, kombinezon, narty, sanki, łyżwy itp. oraz wprowadzanie liter z, Z, b, B, n, N,  i czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych;

–kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak chęć niesienia pomocy innym, wrażliwość, szacunek do innych ludzi ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, uczciwość, zdrowy styl życia; wzmacnianie więzi rodzinnych;

–rozwijanie myślenia operacyjnego – uświadamianie następstwa dni tygodnia i miesięcy; posługiwanie się pojęciami wczoraj, dzisiaj, jutro, nazwami dni tygodnia i miesięcy; poznanie sposobów mierzenia czasu; zabawy zegarem – odczytywanie pełnych godzin; ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach i zbiorach zastępczych; posługiwanie się modelami pieniędzy w sytuacji zabawy;

–wprowadzenie cyfry 6 i znaku +; kodowanie i dekodowanie informacji za pomocą symboli, cyfr 1–6 i znaków +, =;

–kształtowanie postaw prozdrowotnych i związanych z bezpieczeństwem przez dobór ubrania odpowiedniego do panujących warunków atmosferycznych oraz przestrzeganie bezpiecznych sposobów zabawy na śniegu i lodzie; zachęcanie do próbowania, poznawania nowych smaków, przełamywania niechęci do warzyw, owoców; zachęcanie do stosowania zasad zdrowego stylu życia zgodnie z piramidą zdrowia; stwarzanie sytuacji dających możliwość samodzielnego przygotowywania zdrowych posiłków;

–rozwijanie przedsiębiorczości dzieci podczas planowania i organizowania imprez: Dzień Babci i Dziadka; kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenia do kompromisu, dzielenia się zadaniami do wykonania, czerpania radości ze wspólnej pracy dla innych.

Tematy kompleksowe:

-Płynie czas  /28-31.12.2020/

-Bezpieczne ferie zimowe / 04-15.01.2021/

-Młodsi i starsi /18-22.01.2021/

PSZCZÓŁKI

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

– poszerzenie wiedzy ogólnej na temat tradycji noworocznych;

– utrwalenie wiedzy o porach roku, uwrażliwienie na zmiany w otoczeniu i przyrodzie;

– utrwalenie wiadomości i umiejętności dotyczących upływu czasu i sposobu jego pomiaru;

– operowanie pojęciami – nazwami miesięcy, kształtowanie poczucia upływającego czasu;

– kształtowanie poczucia szacunku wobec osób starszych, zachęcanie do pomocy tym

osobom;

– operowanie pojęciami: najpierw, potem, na początku, na koniec; rozwijanie myślenia

przyczynowo-skutkowego i umiejętności budowania wypowiedzi;

– zachęcanie do samodzielności i różnorodnej aktywności;

– rozwijanie umiejętności nazywania emocji i panowania nad nimi;

– kształtowanie pojęcia liczby, rozwijanie umiejętności przeliczania w sytuacjach życiowych;

– kształtowanie wiedzy dotyczącej zdrowych nawyków;

– uwrażliwianie na pomoc potrzebującym, w tym ptakom podczas zimy;

– kształtowanie właściwych postaw dotyczących bezpieczeństwa.

 

Tematy kompleksowe:

-Witamy Nowy Rok. /04.01. – 15.01./

-Młodsi i starsi. /18.01. – 22.01./

-Sport to zdrowie. /25.01. – 29.01./

 

BIEDRONKI

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

-Wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku. Rozumienie konieczności zabezpieczanie się przed mrozem. Poznanie właściwości lodu, na podstawie samodzielnie prowadzonych obserwacji; poszerzenie wiedzy na temat zjawisk występujących w zimie. Powstanie różnych materiałów, z których powstają ubrania: wełna, polar, płótno, bawełna, futro. Rozumienie potrzeby ubierania się na cebulkę.

-Rozumienie potrzeby dokarmiania ptaków w zimie. Obserwowanie ptaków gromadzących się w karmniku; rozpoznawanie i nazywanie niektórych z nich: wróbla, sikorki, gołębia, wrony, gila. Poznanie elementów, z których składa się karmnik.

-Kształtowanie uczucie przywiązania do swojej rodziny; okazywanie szacunku osobom starszym. Określanie stosunków łączących dziadków z rodzicami. Czerpanie radości z przygotowania i wręczania upominków bliskim osobom.

-Wywołanie radosnej atmosfery oczekiwania na bal karnawałowy w przedszkolu. Poznanie ozdób karnawałowych. Przybliżenie dzieciom zwyczajów związanych z Karnawałem. Integrowanie się grupy podczas wspólnych zabaw. Kształtowanie umiejętności kodowania i dekodowania informacji.

 

Tematy kompleksowe:

-„Zima bywa mroźna”                                       (04.01. – 08.01.)

-„Zimą pomagamy ptakom”                             (11.01. – 15.01.)

-„Święto Babci i Dziadka”                                 (18.01. – 22.01.)

-„Czas na bal”                                                       (25.01. – 29.01.)

 

MOTYLE

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

-doskonalenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy

-rozwijanie ekspresji twórczej przy użyciu materiałów wtórnych

-zapoznanie z tradycją sylwestrową i noworoczną

-utrwalenie świadomości cykliczności pór roku i symboli z nimi związanych

-doskonalenie umiejętności muzycznych

-poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy miesięcy i dni tygodnia

-zapoznanie z przysłowiami i ich znaczeniem

-kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci

-wprowadzenie do posługiwania się zegarkiem

-poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu

-poszerzanie wiedzy dzieci na temat obszarów polarnych

-doskonalenie kompetencji matematycznych – lateralizacja, kodowanie

-rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu – hartowanie

-doskonalenie umiejętności wykonywania prostych eksperymentów i doświadczeń

-doskonalenie umiejętności stawiania hipotez, ich weryfikacji i wyciągania wniosków

-doskonalenie umiejętności przewidywania

-doskonalenie umiejętności składania życzeń

-kształtowanie wrażliwości na potrzeby osób starszych

-kształtowanie umiejętności przewidywania skutków zachowań

-doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw zimowych dyscyplin sportowych

-doskonalenie umiejętności porównywania obiektów, wskazywania podobieństw i różnic

-doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą

-poszerzanie wiedzy dzieci o sylwetki wybitnych sportowców biorących udział w zimowych mistrzostwach sportowych

-kształtowanie umiejętności przegrywania, cieszenia się z wygranej innych

 

 Tematyka kompleksowa :

1.”Co można robić zimą- bezpieczeństwo podczas ferii” 04.01 – 15.01.

2.”Święto Babci i Dziadka” 18.01 – 22.01.

3.”Bale, bale w karnawale” 25.01 – 29.11

MISIE

Zadania wychowawczo – dydaktyczne :

-wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku; dostrzeganie zmian występujących w otoczeniu pod wpływem opadów śniegu; rozumienie konieczności zabezpieczania się przed mrozem; uwrażliwianie na piękno zimowego krajobrazu.

-kształtowanie uczucia przywiązania do swojej rodziny; okazywanie szacunku osobom starszym; określanie stosunków łączących dziadków z rodzicami; czerpanie radości z przygotowywania  upominków bliskim osobom.

-rozumienie potrzeby dokarmiania ptaków w zimie;

-obserwowanie ptaków gromadzących się w karmniku, rozpoznawanie i nazywanie niektórych z nich, np. wróbla, gołębia, sikorki.

 

Tematyka kompleksowa:

-04.01. – 15.01. „Zawitała do nas mroźna zima”

-18.01. – 22.01. „Kochana Babciu, Kochany Dziadku”

-25.01. – 29.01. „Zimą pamiętamy o ptakach”

KOTKI

Zadania wychowawczo – dydaktyczne :

-Dostrzeganie zmian zachodzących w otoczeniu zimą – zmiana krajobrazu pod wpływem opadów śniegu oraz wpływu mrozu na otaczający świat. Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych związanych z zimą.

-Uczenie dzieci opiekuńczego stosunku do zwierząt w czasie zimy. Poznanie niektórych gatunków ptaków pozostających w Polsce na zimowy czas oraz sposobów dokarmiania ich w zimie. Zachęcanie dzieci do gromadzenia produktów, które można umieścić w karmnikach.

-Wzmacnianie więzi rodzinnych, czerpanie radości z przygotowania swoim babciom i dziadkom niespodzianki w postaci prezentu  i występu artystycznego. Dostrzeganie ich znaczenia w życiu każdego dziecka. Uczenie szacunku w stosunku do osób starszych.

-Dostrzeganie użyteczności pracy ludzi z najbliższego otoczenia dzieci. Poznanie niektórych urządzeń i przyborów służących do przygotowywania potraw – przestrzeżenie przed samodzielnym korzystaniem z nich. Zachęcanie do pomagania rodzicom w przygotowywaniu prostych potraw i nakrywaniu do stołu.

Tematyka kompleksowa:

-„Mroźna zima”                                                                           (07.01. – 10.01.)

-„Zimą pamiętamy o ptakach”                                                (13.01. – 17.01.)

-„Kochana Babciu, Kochany Dziadku”                                (20.01. – 24.01.)

-„Pani kucharka”                                                                       (27.01. – 31.01.)

TYGRYSKI

Zadania wychowawczo – dydaktyczne :

– Dostrzegamy konsekwencje nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie

– Rozwijamy zainteresowania związane z dyscyplinami sportów zimowych

– Czynnie spędzamy czas na świeżym powietrzu: lepimy bałwana, rzucamy śnieżkami, zjeżdżamy na jabłuszkach, odbijamy ślady na śniegu, tworzymy śnieżne budowle

– Uczymy się odpowiedzialności za życie zwierząt –  systematycznie dokarmiamy ptaki na terenie ogródka przedszkolnego

– Kształtujemy uczucia przywiązania do najbliższych członków rodziny ,

szczególnie babci i dziadka w związku ze zbliżającym się ich świętem, przygotowujemy się do występu online

 

Tematy kompleksowe

-„ Sporty zimowe znamy – cieszymy się zimowymi feriami”  / 4. I – 15. I /

-„ Moja babcia i mój dziadziuś ”                                               / 18 I – 29. I /

GRUDZIEŃ

BIEDRONKI

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

-Prowadzenie rozmów na temat marzeń dzieci, związanych z odwie – dzinami Świętego Mikołaja. Przedstawianie swoich marzeń i oczekiwań w sposób werbalny i niewerbalny. Nauka piosenki i wierszyka na jego przybycie, rysowanie obrazka. Kształtowanie u dzieci potrzeby obdarowywania innych prezentami.

-Doskonalenie umiejętności samodzielnego ubierania się i rozbierania we właściwej kolejności, samodzielnego jedzenia, kulturalnego zachowania się przy stole. Doświadczanie przez dzieci, jak wiele potrafią już zrobić same.

-Przygotowywanie się do Świąt Bożego Narodzenia: tworzenie świątecznych dekoracji, ubieranie choinki, uczenie się i śpiewania kolęd. Utrwalanie tradycji związanych z okresem Bożego Narodzenia. Wzmacnianie więzi rodzinnych. Wprowadzanie nastroju radosnego oczekiwania poprzez zorganizowanie Przedszkolnej Wigilijki.

-Dostrzeganie zmian zachodzących w otoczeniu zimą – zmiana krajobrazu pod wpływem opadów śniegu. Określanie pogody i zja – wisk atmosferycznych związanych z zimą. Umożliwianie dzieciom osobistego doświadczania kontaktu ze śniegiem: rzucanie śnieżkami, lepienie bałwana, jeżdżenie na sankach.

-Poznanie tradycji związanych z powitaniem Nowego Roku. Kształtowanie umiejętności rozumienia zmian związanych z cyklicz – nością kalendarza.

Tematyka kompleksowa:

 1. „Czekamy na Świętego Mikołaja”                                        (30.11. – 04.12.)
 2. „Jestem samodzielny”                                                             (07.12. – 11.12.)
 3. „Coraz bliżej święta”                                                                (14.12. – 18.12.)
 4. „Już zima – coraz bliżej święta”                                             (21.12. – 24.12.)
 5. „Zawitała do nas zima – witamy Nowy Rok”                      (28.12.- 31.12.)

TYGRYSKI

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

– Przygotowujemy się na spotkanie ze „Świętym Mikołajem”- uczymy się dla niego piosenki

– Doceniamy pracę listonosza i innych pracowników Poczty Polskiej nie tylko w czasie świąt, ale i na co dzień

– Pomagamy zwierzętom przetrwać ciężki czas jesienno-zimowy, tworzymy schronienie dla owadów, sprawdzamy ptasie jadalnie – przygotowujemy się do dokarmiania ptaków

– Bierzemy udział w świątecznym dekorowaniu naszej sali

– Uczestniczymy w przedszkolnej wigilii i przygotowujemy świąteczne niespodzianki dla rodziców wraz z życzeniami świąteczno-noworocznymi

– Przygotowujemy się do jasełek, których jesteśmy w tym roku gospodarzami

Tematyka kompleksowa:

-„ Doceniamy pracę listonosza – piszemy listy do św. Mikołaja” 30.11- 4.12

-„Czy zwierzęta lubią zimę?”  7.12 –  18.12

– „Cieszymy się świętami – poznajemy zwyczaje bożonarodzeniowe” 21.12 – 31.12

 

KOTKI

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

-Pielęgnowanie zwyczajów mikołajkowych. Stwarzanie okazji do wyrażania własnych uczuć. Utrwalenie wyglądu Świętego Mikołaja. Nauka dostrzegania potrzeb innych ludzi, okazywania radości z otrzymywania ale i z dawania.

-Rozwijanie sprawności manualnej, utrwalenie nazw ubrań i kolejności ich ubierania. Doskonaleni samodzielności w zakresie ubierania się i spożywania posiłku. Kształcenie nawyku kulturalnego spożywania posiłku, zasad savoir-vivre. Doskonalenie umiejętności dostosowywania stroju do pory roku.

-Przygotowanie się do Świąt Bożego Narodzenia: przygotowywanie ozdób, ubieranie choinki, nauka kolęd. Zapoznanie z tradycjami i obyczajami związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia. Wprowadzenie radosnego nastoju oczekiwania oraz wzmacnianie więzi rodzinnych.

-Rozwijanie poczucia rytmu, gra na instrumencie perkusyjnym. Uwrażliwienie na piękno zimowego krajobrazu. Poznanie właściwości śniegu. Określanie pogody i zjawiska atmosferycznych związanych z zimą.

-Poznanie tradycji związanych z powitaniem Nowego Roku. Zapoznanie z kalendarzem i cyklicznymi zmianami jakie z niego wynikają. Utrwalenie nazw pór roku.

Tematyka kompleksowa:

-Gdy odwiedzi nas Święty Mikołaj 31.11-4.12

-Coraz więcej umiem 7.12-11.12

-Święta tuż-tuż 14.12-18.12

-Zawitała do nas zima 21.12.-24.01

-Nowy Rok 28.12-31.12

 

ORŁY

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

-Rozwijanie umiejętności związanych z przeliczaniem uświadamianie stałości liczby elementów w zbiorze niezależnie od kierunku liczenia;

-Rozwijanie myślenia operacyjnego – uświadamianie stałości masy i wielkości, porównywanie wysokości i długości; posługiwanie się umownymi miarkami i miarkami z podziałką; próby odczytywania wielkości na podziałkach; ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach oraz zbiorach zastępczych;

-Wprowadzenie cyfr 4, 5; kodowanie i dekodowanie informacji za pomocą cyfr 1–5 i znaku =

– Rozwijanie świadomości przyrodniczej i ekologicznej – poznanie ekologicznych sposobów pozyskiwania ciepła do ogrzewania domów w okresie zimowym, zwrócenie uwagi na zjawiska przyrodnicze typowe dla zimy, np. śnieg, szron, lód, poznanie ich cech, warunków powstawania, uświadomienie sposobów przystosowania się zwierząt leśnych do trudnych warunków w okresie zimowym – zasypianie, zmiana futra itp.

-Budzenie wrażliwości dzieci na konieczność niesienia pomocy, np. zwierzętom podczas okresu zimowego;

-Kształtowanie postaw prozdrowotnych i związanych z bezpieczeństwem przez dobór odpowiedniego ubrania do panujących warunków atmosferycznych oraz określanie bezpiecznych sposobów zabawy na śniegu i lodzie;

-Rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowych piosenek

„Zima przyjdzie jutro”, „Święta, święta, święta” – zwrócenie uwagi na ładny i melodyjny śpiew, a także stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej: gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką;

-Kształtowanie postaw patriotycznych przez ukazywanie polskich tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia: kolacja wigilijna, potrawy, sposób nakrywania stołu;

-Stwarzanie okazji do rozwijania aktywności twórczej dzieci – aranżowanie przestrzeni z wykorzystaniem prac wykonanych w zespołach lub indywidualnie;

-Rozwijanie przedsiębiorczości dzieci podczas planowania i organizowania imprez dla całej społeczności przedszkolnej, np. przedstawienie jasełkowe; kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenia do kompromisu, dzielenia się zadaniami do wykonania, czerpania radości ze wspólnej pracy dla innych;

-Rozwijanie wrażliwości, czerpanie radości z możliwości obdarowania bliskich osób własnoręcznie wykonanym prezentem.

 

Tematyka kompleksowa :

-Nadchodzi zima /30.11.2020-4.12.2020/

-Coraz zimniej /7.12.020-11.12.2020/

-Świąteczne przygotowania /14.12.2020.-18.12.2020/

-Wesołych świąt /21.12.2020-23.12.2020 /

PSZCZÓŁKI

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciągania wniosków na podstawie ich treści, oceny postę­powania bohaterów, budowania wypowiedzi na określony temat poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym, ładnego recytowania zapamiętanych tekstów;

-poszerzenie słownictwa czynnego dzieci o pojęcie dotyczące wartości odpowiedzialność, życzliwość, dobro oraz pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka: lampiony, girlandy, reżyser, scenografia, sufler, kostiumograf, kolęda, pastorałka;

-rozwijanie procesów myślowych – pamięć, uwaga dowolna, myślenie przyczynowo- skutkowe;

-rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno- obrazkowych;

-stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego, np. kaloryfer, kominek, piec, drewno, kotłownia, solary, teatr, scena, aktor, kurtyna, widownia, garderoba, lis, sarna, sowa oraz wprowadzanie liter k, K, y i czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych;

-rozwijanie umiejętności związanych z przeliczaniem – uświadamianie stałości liczby elementów w zbiorze niezależnie od kierunku liczenia;

-rozwijanie myślenia operacyjnego – uświadamianie stałości masy i wielkości, porównywanie wysokości i długości; posługiwanie się umownymi miarkami i miarkami z podziałką; próby odczytywania wielkości na podziałkach; ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach oraz zbiorach zastępczych;

-wprowadzenie cyfr 4, 5; kodowanie i dekodowanie informacji za pomocą cyfr 1–5 i znaku =;

-rozwijanie świadomości przyrodniczej i ekologicznej – poznanie ekologicznych sposobów pozyskiwania ciepła do ogrzewania domów w okresie zimowym, zwrócenie uwagi na zjawiska przyrodnicze typowe dla zimy, np. śnieg, szron, lód, poznanie ich cech, warunków powstawania, uświadomienie sposobów przystosowania się zwierząt leśnych do trudnych warunków w okresie zimowym – zasypianie, zmiana futra itp.

-budzenie wrażliwości dzieci na konieczność niesienia pomocy, np. zwierzętom podczas okresu zimowego;

-kształtowanie postaw prozdrowotnych i związanych z bezpieczeństwem przez dobór odpowiedniego ubrania do panujących warunków atmosferycznych oraz określanie bezpiecznych sposobów zabawy na śniegu i lodzie;

-rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowych piosenek „Zima przyjdzie jutro”, „Święta, święta, święta” – zwrócenie uwagi na ładny i melodyjny śpiew, a także stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej: gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką;

-kształtowanie postaw patriotycznych przez ukazywanie polskich tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia: kolacja wigilijna, potrawy, sposób nakrywania stołu;

-rozwijanie wrażliwości, czerpanie radości z możliwości obdarowania bliskich osób włas­noręcznie wykonanym prezentem.

Tematyka kompleksowa :

-,,Nadchodzi zima” (23.11-27.11.2020)

-,,Coraz zimniej” (30.11-04.12.2020)

-„Świąteczne przygotowania’’ (07.12-11.12.2020)

-„Wesołych Świąt!’’ (14.12-18.12.2020)

-„Płynie czas” (21.12-31.12.2020)

MOTYLE

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

-doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat;

-doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;

-poszerzanie wiedzy dzieci na temat historii Świętego Mikołaja;

-rozwijanie umiejętności czytania globalnego;

-doskonalenie rozumienia znaków graficznych i symboli;

-doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat Świąt Bożego Narodzenia;

-doskonalenie umiejętności grafomotorycznycjh;

-doskonalenie lateralizacji;doskonalenie równowagi;

-rozwijanie umiejętności czytania globalnego;

-doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;

-doskonalenie umiejętności rozpoznawania przedmiotów różnymi zmysłami;

-doskonalenie percepcji wzrokowej;

-doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu.                                                                                    

Tematyka kompleksowa :

1.”Grudniowe życzenia” 30.11 – 04.12.

2.”Kim będę jak dorosnę” 07.12 – 11.12.

3.”Święta za pasem-świąteczne tradycje” 14.12 – 23.12

4.Skok w 2021 rok”28.12-31.12

 

MISIE

ZADANIA WYCHOWAWCZE:

-wdrażanie dzieci do czynnego uczestniczenia w uroczystościach przedszkolnych – spotkanie z Mikołajem; poznanie zwyczajów mikołajkowych

-wdrażanie dzieci do samodzielnego ubierania się, jedzenia i kulturalnego zachowania się przy stole;

-nabieranie wiary we własne umiejętności związane z czynnościami samoobsługowymi.

-zapoznanie ze zwyczajami i tradycjami dotyczącymi Bożego Narodzenia – wykonanie prezentów i dekoracji świątecznych.

-wzmacnianie więzi w rodzinie: kultywowanie tradycji i zwyczajów świątecznych, wzajemne okazywanie sobie uczuć, tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości.

Tematy kompleksowe :

30.11. – 04.12. „Zanim odwiedzi Nas św. Mikołaj”

07.12. – 11.12. „Coraz więcej umiem”

14.12. – 01.01. „Święta tuż, tuż…”

LISTOPAD

KOTKI

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

1.Uczenie dzieci prowadzenia obserwacji związanych ze zmieniającą się porą roku oraz potrzebą zadbania o odpowiedni ubiór. Poznanie stałego następstwa dnia i nocy; posługiwanie się adekwatnymi określeniami.

2.Przybliżanie dzieciom świata przyrody i uwrażliwianie ich na niego poprzez zapoznanie z niektórymi sposobami przygotowania się zwierząt do zimy. Poznanie wyglądu, mieszkań (gawra, dziupla, nora) oraz sposobem spędzania zimy przez niektóre zwierzęta (gromadzenie zapasów, zimowy sen, odlot do ciepłych krajów).

3.Uczenie dzieci, że każda rzecz, której dotykamy pokryta jest bakteriami, dlatego też myjąc ręce dbamy o swoje zdrowie zwłaszcza teraz w okresie pandemii coronawirusa.

4.Poznanie tradycji naszego przedszkola, jaką jest obchodzenie Imienin Przedszkola. Poznanie naszego patrona Kornela Makuszyńskiego oraz niektórych bohaterów jego bajek: Koziołka Matołka, małpkę Fiki-Miki, Jacka i Placka oraz Wawelskiego smoka.

 

Tematy kompleksowe :

-„Gdy robi się coraz chłodniej”           2.11-6.11

-„Przygotowania zwierząt do zimy”    9.11-13.11

-„Czyste przedszkolaki”                       16.11 – 20.11

-„Obchodzimy Imieniny Przedszkola”   23.11-27.11

 

PSZCZÓŁKI

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

– poszerzanie wiadomości dzieci na temat swojego kraju: nazwa, stolica, symbole narodowe, tradycje, historia powstania, sławne postacie;

– wzbogacanie słownika dziecka o pojęcia ojczyzna, mała ojczyzna, stolica, patriota, patriotyzm;

– budowanie postawy patriotycznej przez kształtowanie umiejętno­ści przyjmowanie odpowiedniej postawy w trakcie śpiewania hymnu państwowego, budzenia poszanowania dla wszystkich symboli narodowych;

– poznanie tradycji własnego regionu: charakterystyczny strój ludowy, mowa, tańce, pielęgnowanie tradycji regionalnych itp.

– rozwijanie poczucia tożsamości narodowej: zapoznanie z historią Narodowego Święta Niepodległości, kształtowa­nie przywiązania do społeczności lokalnej i dumy z miejsca zamieszkania;

– rozwijanie czynnego słownika i mowy dziecka; wprowadzenie pojęcia wyobraźnia; rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat, poprawnego formułowania wypowiedzi, stosowania przymiotników, spójników i przyimków, poprawnych form fleksyjnych; budowanie wypowiedzi po­prawnej stylistycznie;

– nauka wartościowych zachowań od bohaterów bajek K. Makuszyńskiego;

– przygotowanie do czytania przez doskonalenie słuchu fonematycznego analiza i synteza głoskowa wyrazów; czytanie globalne wyrazów mapa, Polska, dom wprowadzanie kolejnych liter d, D, e, E, u, U; zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego czytania;

– zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;

– rozwijanie pamięci słuchowej przez naukę wiersza, tekstów piosenek, prostych rymowanek w j. polskim i angielskim;

– rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, porównywania liczebności zbiorów, dodawania i odejmowania na konkretach i zbiorach zastępczych, kodowania i dekodowania informacji, wyznaczania kierunków w przestrzeni i na kartce; rozwijanie myślenia operacyjnego podczas ustalania stałości elementów w zbiorze, porównywania ciężarów w zabawach; wprowadzenie cyfry 3 i znaku =; posługiwanie się poznanymi cyframi i znakami do kodowania informacji;

– rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci – rozwijanie umiejętności uważnego słuchania muzyki instrumentalnej, rozwijanie poczucia rytmu, doskonalenie umiejętności reagowania na akcent muzyczny, uwrażliwianie na elementy muzyki takie jak tempo, dynamika, wysokość dźwięków;

– rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci i wrażliwości estetycznej przez projektowanie i planowanie pracy, dobieranie barw i wykorzystywanie różnorodnych materiałów;

– rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas rysowania, odrysowywania, nawlekania, przyklejania, oddzierania, kreślenia linii po śladzie, kropkach, samodzielnie wg wzoru na czystej kartce i w liniaturze oraz kratownicy, cięcia nożyczkami;

– rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym i różnorodnymi zjawiskami przez prowadzenie zabaw doświadczalnych; doskonalenie umiejętności prowadzenia ob­serwacji;

– rozwijanie sfery społecznej i emocjonalnej; rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole przez pełnienie różnorodnych ról; podnoszenie poczucia własnej wartości –  odkrywanie swoich mocnych stron; przezwyciężanie nieśmiałości przez prezentowanie siebie i swoich upodobań w różnych formach wyrazu; budowanie więzi w grupie;

– rozwijanie wyobraźni, kre­atywnego myślenia, postaw twórczych; wyrabianie samodzielności podczas pracy, satysfakcji z samo­dzielnie wykonanego zadania.

 

Tematy kompleksowe :

Nasza mała ojczyzna. /26.10.- 30.10./

Mój dom Polska./02.11.- 06.11./

Moje hobby./09.11. – 13.11./

Ulubione zajęcia./16.11. – 20.11./

Poznajemy bohaterów bajek K. Makuszyńskiego. 23.11. – 27.11./

 

BIEDRONKI

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

-Poznanie i obserwowania charakterystycznej dla jesieni zjawisk atmosferycznych: deszcz, odloty ptaków, kałuże, krótsze dni. -Uczenie się umiejętności dostosowywania stroju do pory roku.

-Utrwalenie kolejności zakładania poszczególnych części garderoby.

-Zapoznanie się ze sposobami przygotowania zwierząt do zimy- gromadzenie zapasów, zimowy sen, odloty ptaków do ciepłych krajów. Poznanie wyglądu i nazw mieszkań zwierząt.

-Kształtowanie nawyków higienicznych i prozdrowotnych. Poznanie przyborów toaletowych. Ćwiczenia prawidłowego mycia rąk. Uświadomienie istnienia bakterii i wirusów wywołujących choroby.

-Utrwalenie tradycji naszego przedszkola, jaką jest obchodzenie imienin Przedszkola. Przypomnienie naszego patrona Kornela Makuszyńskiego oraz niektórych bohaterów jego bajek: Koziołka Matołka, małpkę Fiki-Miki, Jacka i Placka oraz Wawelskiego Smoka.

Tematyka kompleksowa:

-Jest coraz chłodniej (2.11-6.11)

-Przygotowanie się zwierząt do zimy (9.11-13.11)

-Dbamy o czystość (16.11-20.11)

-Nasz Patron-Kornel Makuszyński (23.10-27.10)

ORŁY 

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

-doskonalenie umiejętności pamięciowego opanowania swojego adresu: miejscowość, nazwa ulicy, osiedla, numer domu, bloku,

-poznanie historii powstania państwa polskiego na podstawie legend, kształtowanie szacunku do własnego państwa,

-poznanie polskich symboli narodowych, kształtowanie umiejętności przyjmowania odpowiedniej postawy podczas śpiewania hymnu państwowego

-poznanie litery d, D, e, E, U, u , kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazu,

-wprowadzenie cyfry 3 i znaku =, doskonalenie umiejętności przeliczania,

-rozwijanie wyobraźni dzieci i umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozumienie pojęć: zdanie prawdziwe, zdanie fałszywe.

-zapoznanie z patronem przedszkola i jego twórczością

 

Tematy kompleksowe:

1.„ Nasza mała ojczyzna”                                  (26-30.10.2020)

2.„Mój dom-Polska”                                          (2-6.11.2020)

3.„Moje hobby”                                                  (9-13.11.2020)

4.„Ulubione zajęcia”                                         (16-20.11.2020)

5.„Kornel Makuszyński-nasz patron”          (23-27.11.2020)

 

MOTYLKI

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

-utrwalenie nazw członków rodziny;

-doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zdjęć rodzinnych;

-doskonalenie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic;

-doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami czasu: dawniej, dziś i w przyszłości;

-łączenie w pary przedmiotów starych i nowych;

-kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych;

-pogłębianie poczucia przynależności do rodziny;

-wprowadzenie pojęcia drzewo genealogiczne; kształtowanie zrozumienia aspektów liczby 3;

-kształtowanie wiedzy dzieci na temat zmian związanych z ruchami Ziemi (obiegowym i obrotowym);

-doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;

-utrwalanie informacji o zmianach zachodzących w przyrodzie;

-poszerzanie wiedzy dzieci na temat zjawisk atmosferycznych takich, jak powstawanie chmur;

-doskonalenie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów i obserwacji;

-doskonalenie motoryki małej;

-poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane z krążeniem wody w przyrodzie;

-doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych do tej pory liter;

-przewidywanie i doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;

-rozwijanie umiejętności klasyfikacji;

-dostrzeganie zmian w pogodzie i ich oznaczanie;

-doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;

-poszerzanie wiedzy dzieci na temat różnic między zwierzętami

– Udział w obchodach Imienin Przedszkola , przypomnienie hymnu przedszkola

 

Tematy kompleksowe:

1.”Listopadowe wspomnienia” 02.11 – 06.11.

2.”Jesienna pogoda” 09.11 – 13.11.

3.”Zwierzęta domowe” 16.11 – 20.11.

4.”Kornel Makuszyński – nasz patron” 23.11- 27.11

 

MISIE

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

-Dostrzeganie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych w kontaktach bezpośrednich.

-Poznanie sposobów chronienia się przed deszczem.

-Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych.

-Zapoznanie z ptakami odlatującymi do ciepłych krajów – bociany.

-Poszerzenie wiadomości na temat wybranych zwierząt leśnych oraz ich -sposobu przygotowywania się do zimy, uwrażliwianie na ich potrzeby.

-Prowadzenie ćwiczeń i zabaw rozwijających percepcję słuchową.

-Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała.

-Kształtowanie umiejętności określania cech wielkościowych: mały, duży, większy, mniejszy, największy, długi, dłuższy i liczenia w zakresie 5, porównywanie liczebności.

-Zapoznanie z patronem przedszkola i jego twórczością.

Tematy kompleksowe:

,,Deszczowe i chłodne dni ”/26.10-06.11/

„ Przygotowania zwierząt do zimy” /09.11-20.11/

,,Poznajemy bohaterów bajek Kornela Makuszyńskiego” /23.11-27.11/

 

TYGRYSKI

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

–  Dostrzeganie  uroków późnej jesieni – wiemy, jak należy ubrać się na jesienny spacer, aby uchronić nasz organizm przed przeziębieniem

– Realizacja  program edukacyjny „ Działaj z imPETem” i przy okazji utrwalenie takich pojęć jak : segregacja, recykling, odpady, surówce wtórne, butelka  PET, belowanie, płatek PET, regranulat, włókno

– Wspólne przygotowanie pracy konkursowej  pod hasłem „ Przygody Mieci i imPETa”

– Udział w obchodach Imienin Przedszkola w trochę innej oprawie jak co roku, z uwagi na panującą pandemię COVID 19, przypomnienie  hymn przedszkola, podziwianie  umiejętności aktorskich dzieci  z gr. „Orły”.

–  Spotkanie z mamą Majki i Julki – realizacja listopadowego zadania  z realizowanego projektu „ Idź ty lepiej koziołeczku szukać swego Pacanowa”

Tematy kompleksowe:

– „Jesienny pada deszcz ”/ 26.10-  6.11 /

-„Działamy z imPETem” – realizacja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dotyczącego segregacji śmieci  / 9.11 – 20.11 /

– „Kornel Makuszyński naszym patronem”  / 23. 11- 27. 11 /

 

 

PAŹDZIERNIK

MOTYLE

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:
– doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie, -obserwacja zmian w krajobrazie związanych z porą roku, pogodą (zmiana barwy liści, wysychanie, opadanie itp.),
– zapoznanie dzieci z najczęściej spotykanymi drzewami w parku kasztanowiec, klon, wierzba, jarzębina oraz owocami tych drzew,
– kształcenie wyobraźni i zmysłu estetycznego podczas łączenia różnych barw,
– różnicowanie, porównywanie i nazywanie wielkości przedmiotów: wzrastającej i malejącej przy ich porządkowaniu (mały, mniejszy, najmniejszy), -zapoznanie dzieci z wartościami odżywczymi warzyw i owoców;
-budowanie świadomości dzieci na temat higieny,
– poszerzanie słownika,
– doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw,
-dostrzeganie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni. Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych,
– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zmysłów człowieka i ich funkcji,
– doskonalenie umiejętności argumentowania, – doskonalenie umiejętności logicznego myślenia

Tematyka kompleksowa :

1.”Dbam o siebie i środowisko” 05.10 – 09.10.
2.”Dary jesieni” 12.10 – 16.10.
3.”Dbamy o zdrowie” 19.10 – 23.10.

 

ORŁY

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

-Rozwijanie słownika czynnego dzieci – poznanie i poszerzanie znaczenia pojęć wrażliwość, zdrowie jako wartości; poznawanie nowych pojęć, np. hibernacja; różnicowanie nazw owoców i drzew owocowych; poznanie nazw wybranych grzybów jadalnych, rozumienie homonimów (kozak, kurka);

-Swobodne wypowiadanie się na różnorodne tematy – prezentowanie swojego zdania, uzasadnianie wyboru, przedstawianie wyników obserwacji;

-Kształtowanie umiejętności słuchania i budowania wypowiedzi poprawnej gramatycznie; posługiwanie się wszystkimi częściami mowy; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy
i syntezy sylabowej oraz głoskowej, rozwijanie wrażliwości słuchowej;

-Zapoznanie z literami m, M, l, L, t, T, i, I; wskazywanie liter wśród innych, czytanie w izolacji,
w prostych sylabach, wyrazach, czytanie prostych tekstów słowno-obrazkowych;

-Zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w języku angielskim;

-Rozwijanie umiejętności matematycznych – kształtowanie umiejętności poprawnego przeliczania, ustawianie liczmanów do przeliczania, klasyfikowanie przedmiotów wg 2 cech; wprowadzenie cyfr 1,2 jako symboli liczb, dodawanie i odejmowanie na konkretach;

-Budzenie zainteresowania światem przyrody i jego znaczeniem dla życia i zdrowia człowieka, wdrażanie do szanowania przyrody, budowanie więzi emocjonalnej z przyrodą, rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennej przyrody – sposoby zwierząt na przetrwanie zimy (leśne ssaki, zwierzęta egzotyczne, owady), uświadamianie konieczności niesienia pomocy zwierzętom
w przetrwaniu zimy, rola owoców i warzyw dla zdrowia, poznanie sposobów ich przechowywania
w okresie zimowym, wykorzystanie materiału przyrodniczego do dekoracji;

-Rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci podczas malowania, rysowania, komponowania
z materiału przyrodniczego

 

Tematyka kompleksowa

1.Idzie jesień przez świat           28.09.2020.-02.10.2020

2.Jesienna przyroda                      05.10.2020-09.10.2020

3.Koszyk Pani Jesieni                    12.10.2020-16.10.2020

4.Skarby jesieni                               19.10.2020-23.10.2020

 

PSZCZÓŁKI

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

– nazywanie  oznak jesieni na podstawie bezpośrednich obserwacji, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych poprzez bezpośredni kontakt z naturą, nazywanie niektórych drzew, dostrzeganie piękna jesiennego krajobrazu;

– rozumienie konieczności przestrzeganie zasad właściwego zachowania w lesie i w parku;

– przypomnienie wiadomości o sposobach przygotowania się zwierząt do zimy, dowiadywanie się  jak pomagać zwierzętom przetrwać zimę.

– dostrzeganie znaczenia hartowania organizmu,  właściwego odżywiania i uprawiania sportów dla zdrowia;

– nazywanie owoców i warzyw, dostrzeganie ich wartości zdrowotnych.

– klasyfikowanie, porównywanie liczebności zbiorów, ćwiczenia w dodawaniu na konkretach;

– ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej, czytanie wyrazów i zdań z nowymi literami;

 Tematy kompleksowe.

Idzie jesień przez świat./28.09.- 02.10./

Jesienna przyroda./05.10. – 09.10./

Koszyk Pani Jesieni./12.10. – 16.10./

Skarby jesieni./19.10. – 23.10./

KOTKI

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

1.Doskonalenie umiejętności w zakresie niektórych czynności samoobsługowych:

-zakładania i zdejmowania ubrań i butów

-samodzielne korzystania  z toalety

-samodzielne spożywanie posiłków

2.Rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole:

-czekanie na swoją kolej

-rozpoznawania i nazywanie emocji własnych i cudzych

-pomoc i dzielenie się z innymi

-wzajemne słuchanie się

3.Wdrażanie dzieci do zdrowego odżywiania się. Poznanie drzew owocowych oraz jadalnych części roślin. Uświadomienie znaczenia jedzenia owoców i warzyw dla zdrowia. Rozwijanie zmysłu dotyku i węchu. Doskonalenie umiejętności porządkowania zdarzeń w czasie z użyciem określeń czasowych, a także układania elementów w szeregu.

4.Kształcenie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych. Poznanie nazw drzew liściastych. Utrwalenie wiadomości o darach jesieni. Poszerzanie wiedzy na temat zwierząt i roślin leśnych. Ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach.

5.Wzbogacenie słownika o wyrazach określających wiatr i deszcz. Doskonalenie umiejętności liczenia i posługiwania się liczebnikami porządkowymi. Wdrażanie do posługiwania się nazwami kolorów podstawowych i określeniem duży-mały.

Tematyka kompleksowa:

1.Jesienne owoce-28.09-2.10

2.Jesienne warzywa-5.10-9.10

3.Skarby jesieni-12.10-16.10

4.Las jesienią-19.10-23.10

5.Deszcz,deszcz, deszcz…-26.10-30.10

MISIE

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

-Rozpoznawanie i nazywanie owoców (jabłka, gruszki, śliwki); rozumienie znaczenia jedzenia owoców dla zdrowia.

-Rozpoznawanie i nazywanie warzyw; zachęcanie do zjadania surowych warzyw jako źródła witamin.

-Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie ich z aktualną porą roku. Rozpoznawanie i nazywanie drzew liściastych oraz ich owoców

-Zapoznanie z nowym środowiskiem przyrodniczym – las; poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy grzybów; rozpoznawanie i nazywanie drzew liściastych oraz ich owoców.

Tematyka kompleksowa:

-„Jesienne owoce i warzywa” ( 28.09 -09.10)

-„Skarby jesieni” (12.10 – 23.10)

 

BIEDRONKI

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

-Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych – zachęcanie dzieci do spożywania owoców – uświadamianie im, że jest to źródło witamin, soli mineralnych i innych składników, których nie można odnaleźć w żadnych suplementach diety.

-Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych – zachęcanie dzieci do spożywania warzyw, jako źródła wielu witamin i innych składników przyczyniających się do zachowania zdrowia. Utrwalanie nazw warzyw. Zorganizowanie Dnia Marchewki.

-Zapoznanie dzieci ze zmianami jakie przynosi ze sobą jesień oraz przypomnienie, co to są dary jesieni. Poznanie budowy drzewa – rozpoznawanie niektórych gatunków drzew, ich liści i owoców.

-Poszerzenie wiedzy przyrodniczej na temat zwierząt i roślin leśnych – bezpieczne zachowanie się w lesie. Poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w lesie.

-Uświadamianie dzieciom, że jesień bywa nie tylko piękna i słoneczna, ale bywa też deszczowa i pochmurna. Poznanie sposobów zabezpieczania się przed deszczową pogodą. Prowadzenie zabaw rytmicznych związanych z deszczem – uświadamianie, że podczas deszczowej pogody można się również doskonale bawić.

Tematyka kompleksowa:

-„Jesień daje nam owoce” (28.09. – 02.10.)

-„Jesień daje nam warzywa” (05.10. – 09.10)

-„Dary jesieni” (12.10. – 16.10.)

-„Grzyby” (19.10. –  23.10)

-„Deszczowa pogoda” (26.10. –  30.10)

TYGRYSKI

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

– dzieci dostrzegają nadejście nowej pory roku – „jesieni”, potrafią wymienić kilka charakterystycznych cech dla nowej pory roku

– podziwiają piękne kolory jesieni wokół przedszkola

– doskonalą umiejętność rozpoznawania i nazywania owoców i warzyw pochodzących z polskiego sadu i ogrodu jak również z importu

– samodzielnie tworzą zdrową i pełną witamin kanapkę

– biorą udział w tzw. „ Dniu marchewki” i „Dniu buraka”

– uczestniczą w wycieczce do Parku Miejskiego po dary jesieni

 

Tematy kompleksowe:

– „ Witamy panią  jesień z jej kolorami ”      / 28.09 – 9.10 /

– „ Jesień w sadzie i w ogrodzie”                 / 12.10- 23.10 /

 

WRZESIEŃ

BIEDRONKI

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

-Stwarzanie dzieciom optymalnych warunków do ponownego wdrażania się w zasady obowiązujące w przedszkolu. Poznawanie nowych nauczycieli, innych osób dorosłych pracujących w grupie oraz kolegów. Przyzwyczajanie się do nowego miejsca i zasad, ze szczególnym uwzględnieniem zasad związanych z COVID-19.

-Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad, samodzielnego utworzonego „Kodeksu Grupowego”- właściwego sposobu zachowania się w różnych sytuacjach w przedszkolu. Utrwalanie imion kolegów oraz koleżanek, przypominanie wyglądu i do czego służy znaczek dziecku.

-Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad wspólnej zabawy – porozumiewania się średnim głosem, zgodnego współdziałania, szanowania wytworów pracy kolegów, szanowania zabawek i odkładania ich na ustalone miejsce po skończonej zabawie.

-Prowadzenie rozmów na temat bezpieczeństwa oraz kim jest i co robi policjant, kim jest pieszy, kierowca i pasażer. Poznanie niektórych znaków drogowych, sposobów bezpiecznego przechodzenia przez ulicę, rozpoznawanie dźwięków niektórych pojazdów.

 

Tematyka kompleksowa:

-„Moje przedszkole”                                                                  (01.09. – 04.09.)

-„Jestem przedszkolakiem”                                                     (07.09. – 11.09.)

-„Wspólne zabawy”                                                                    (16.09. – 20.09.)

-„Na ulicy”                                                                                    (21.09. – 25.09.)

KOTKI

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

-Doskonalenie umiejętności w zakresie niektórych czynności samoobsługowych:

 • próby samodzielnego zakładania i zdejmowania ubrań i butów
 • wieszanie swoich ubrań w szatni przedszkolnej
 • samodzielne odszukiwanie swoich półeczek
 • samodzielne korzystanie z toalety

-Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia w grupie :

 • przestrzeganie określonych zasad zgodnego funkcjonowania
 • zwracanie się do nauczyciela w razie potrzeby

-Stwarzanie dzieciom optymalnych warunków do poznawania nauczycieli, innych osób dorosłych pracujących w grupie oraz kolegów, przyzwyczajania się do nowego miejsca i zasad.

-Utrwalanie imion kolegów oraz koleżanek, przypominanie sobie wyglądu i do czego służy znaczek dziecku. Tworzenie „Kodeksu grupowego” – właściwego sposobu zachowania się w różnych sytuacjach w przedszkolu.

-Prowadzenie rozmów na temat bezpieczeństwa oraz kim jest i co robi policjant, kim jest pieszy, kierowca i pasażer. Poznanie niektórych znaków drogowych, sposobów bezpiecznego przechodzenia przez ulicę, rozpoznawanie dźwięków niektórych pojazdów.

-Wdrażanie dzieci do dbania o higienę i porządek. Poznanie nazw części ciała, uwrażliwianie zmysłu dotyku, aktywizując ręce i stopy. Ćwiczenie mięśni potrzebnych do prawidłowego mówienia. Oglądanie różnych przedmiotów służących do higieny. Zachęcanie i wdrażanie do samodzielnego korzystania z toalety i mycia rąk.

 

Tematyka kompleksowa :

– Jesteśmy już przedszkolakami -1.09-11.09

– Bawimy się i poruszamy bezpiecznie w przedszkolu-14.09-25.09

MOTYLE

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

– doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie,

– wzmacnianie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej,

– poszerzanie słownika,

– doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw,

– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat,

– doskonalenie umiejętności argumentowania,

– wdrażanie się do formułowania i przestrzegania zasad grupowych,

– doskonalenie umiejętności logicznego myślenia,

– doskonalenie umiejętności posługiwania się swoim imieniem i nazwiskiem oraz rozpoznawania ich w grupie innych imion i nazwisk z grupy,

– rozwijanie umiejętności opowiadania o własnych zainteresowaniach, upodobaniach,

– pogłębianie wiedzy dzieci na temat atrybutów lata, a także aktywności i rzeczy związanych z tą porą roku,

– doskonalenie umiejętności rozmowy o wspomnieniach z wakacji,

– rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia,

– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat pamiątek przywiezionych z wakacji,

 

Tematyka kompleksowa :

-„W przedszkolu” (01.09 – 11.09.)

-„Wakacyjne wspomnienia” (14.09 – 25.09.)

-„Jesteśmy bezpieczni ” (28.09 – 02.10.)

PSZCZÓŁKI

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

-Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia w grupie, uznawanie wzajemnych praw do uczestnictwa w zabawach, zajęciach, rozmowach z nauczycielką.

-Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

-Zaznajomienie z zasadami ruchu pieszego i kołowego.

-Wprowadzenie pojęcia odwaga rozumianego jako podejmowanie trudnych decyzji służących dobru oraz przeciwstawianie się złu.

-Zapoznanie z zawodami: strażaka, ratownika medycznego, wodnego, górskiego.

 

Tematy kompleksowe:

-,, Nasze przedszkole” ( 07.09- 11.09.2020) –

-,, Pomocna dłoń” ( 21.09- 25.09.2020)

– ,, Jestem bezpieczny” ( 14.09- 18.09.2020)

– ,,W przedszkolu“ ( 01.09- 04.09.2020)

 

MISIE

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

-nawiązywanie serdecznego, bliskiego kontaktu z N. i nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb;

-poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych, omówienie zasad poruszania się po nich oraz zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola;

-uczenie się wykonywania czynności samoobsługowych i porządkowych.

rozumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie;

-uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach;

-wdrażanie do słuchania i wykonywania poleceń N.

-wdrażanie do sprzątania zabawek po skończonej zabawie.

-rozróżnianie uczestników ruchu drogowego: piesi, kierowcy, pasażerowie;

-poznanie miejsc wyznaczonych do przechodzenia przez jezdnię;

-poznanie pracy policjanta – wygląd munduru, narzędzia pracy.

 

Tematy kompleksowe:

-„W przedszkolu ”  ( 01.09-11.09)

– „Jestem bezpieczny” (14.09- 25. 09)

 

TYGRYSKI

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

– dzieci po wakacyjnej przerwie witają się, przypominają sobie imiona rówieśników z grupy, poznają dwoje dzieci nowoprzybyłe do grupy oraz nową nauczycielkę, nauczyciela wspomagającego i panią woźną

– zaznajamiają się z wyposażeniem nowej sali i sposobem jej użytkowania, stają się prawdziwymi  gospodarzami, zapamiętują swój znaczek rozpoznawczy w szatni, w łazience i w półeczce indywidualnej na sali

-uczą się przestrzegania zawartych umów, potrafią podporządkować się   poleceniom osób dorosłych i dyżurnych zwłaszcza w obecnej sytuacji pandemii koronawirusa

– zawierają kontrakt grupowy dotyczący najważniejszych zasad właściwego zachowania się podczas pobytu w przedszkolu / teren budynku, ogródka przedszkolnego i wyjść poza teren przedszkola /

– wspominają minione wakacje – doskonalą umiejętność wypowiadania się na określony temat, cierpliwie oczekują na możliwość zabrania głosu

– utrwalają podstawowe przepisy ruchu drogowego

 

Tematy kompleksowe:

– „ Już po wakacjach… – witajcie w przedszkolu”  (1.09 – 11.09 )

– „ Bądźmy ostrożni ”                                               ( 14.09 – 25.09 )

 

ORŁY

I  ZADANIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE:

-ustalanie podstawowych zasad zachowania w grupie, nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych,

– wprowadzenie pojęcia odwaga rozumianego jako podejmowanie trudnych decyzji służących dobru,

-poznanie litery o, O i  a, A,  kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazu,

– różnicowanie pojęć prawa –lewa, wskazywanie i podawanie nazw figur geometrycznych

– utrwalanie zasad przechodzenia przez jezdnię,

 

II TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. „ W przedszkolu” (01- 04.09.2020)
 2. „Nasze przedszkole” (07-11.09.2020)
 3. „Jestem bezpieczny” (14- 18.09.2020)
 4. „Pomocna dłoń” (21- 25. 09.2020)