Deklaracja dostępności Informacje o kontraście A- A+ bip

Zadania wychowawczo-dydaktyczne

MARZEC

KOTY

ZADANIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE :

 • Rozbudzanie zainteresowań sztuką, plastyką, odkrywanie w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień, tworzenie sytuacji do samodzielnej twórczości i działania .
 • Kształtowanie i rozwijanie wrażliwości na piękno barw i kształtów otaczającej rzeczywistości, pobudzanie wyobraźni.
 • Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia w grupie, uznawanie wzajemnych praw do uczestnictwa w zabawach, zajęciach, rozmowach z nauczycielką.
 • Zapoznanie dzieci z różnymi zawodami i narzędziami koniecznymi w danej pracy.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku;
 • Poznanie pracy ogrodnika, czynności jakie wykonuje i narzędzi pracy .

 

TEMATY KOMPLEKSOWE :

 1. ,, Malujemy kolorowy świat“ ( 27.02- 03.03.2023)
 2. ,,Kim będę gdy dorosnę” (06.03-10.03.2023)
 3. Przedwiośnie” (13.03-17.03.2023)
 4. Wiosenne porządki” (20.03.-24.03.2023)

   

MISIE

 

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

-zakładamy „zielony ogródek” w kąciku przyrody i obserwujemy zmiany

zachodzące w naszych hodowlach

– poznajemy charakterystyczne dla wiosny zmiany zachodzące w przyrodzie:dłuższe dni, roztopy, budzenie się zwierząt ze snu zimowego, powrót ptaków, pojawienie się pierwszych kwiatów…

– uczestniczymy w tradycyjnym żegnaniu odchodzącej zimy ( marzanna) i powitaniu wiosny ( gaik-maik )

 

Tematy kompleksowe :

„Wiosenny ogródek w naszej sali/ 6.III -17. III /

„ Wiosno, ach to ty”/ 20.III – 31.III /

 

ORŁY

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

1. Poszerzanie wiedzy o przyrodzie i o otaczającym nas otoczeniu – wzbogacanie słownictwa dzieci. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat oraz myślenia przyczynowo -skutkowego. Rozwijanie sprawności manualnej oraz zdolności plastycznych. Doskonalenie umiejętności układania rytmów oraz klasyfikowania elementów według określonej cechy. Rozwijanie poczucia rytmu oraz tempa. Kształcenie wyobraźni ruchowej. Doskonalenie umiejętności opisywania przedmiotów.

2. Wzbogacanie wiedzy o różnych zawodach – poszerzanie słownictwa dzieci. Wzbogacanie wiedzy o zwierzętach. Doskonalenie umiejętności regulowania oddechu. Budowanie zdań poprawnych pod względem gramatycznym. Wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki do sklepu.

3. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych – dostrzeganie symptomów zbliżającej się wiosny. Odczytywanie symboli pogodowych,. Doskonalenie umiejętności regulowania oddechu – rozwijanie umiejętności prowadzenia prawidłowego toru oddechowego. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat. Słuchanie i rozumienie czytanego tekstu – odpowiadanie na pytania związane z tekstem.

4. Poszerzanie wiedzy przyrodniczej dotyczących zmian w przyrodzie oraz czynności związanych z nadejściem wiosny. Pożegnanie zimy, powitanie wiosny poprzez tradycyjne spalenie Marzany – symbolu zimy oraz marsz z Gaikiem-Maikiem, symbolem wiosny. Udział w przedstawieniu teatralnym z okazji powitania wiosny przygotowanym przez grupę „Tygrysków”. Przypomnienie narzędzi i przyborów niezbędnych do wiosennych prac w ogrodzie.

5. Rozwijanie zainteresowania poznawanymi literami „C, c”, „J, j”, „R, r”, „K, k”; kształcenie słuchu fonematycznego – przygotowanie do nauki czytania. Kształtowanie pojęcia liczby 8 w aspekcie kardynalnym i porządkowym, poznanie obrazu graficznego tej liczby. Rozwijanie umiejętności prawidłowego liczenia – kształtowanie pojęć matematycznych. Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych – przygotowanie do nauki pisania.

Tematyka kompleksowa:

-„Mamy różne domy” (27.02. – 03.03.)

-„Kim będę, gdy dorosnę” (06.03. – 10.03.)

-„Przedwiośnie” (13.03. – 17.03.)

-„Wiosenne porządki” (20.03. – 24.03.)

 

PSZCZÓŁKI

 

ZADANIA WYCHOWAWCZE:

 • Poznanie etapów sadzenia cebuli, fasoli,
 • Rozumienie, czego roślina potrzebuje do wzrostu,
 • Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt domowych,
 • Rozumienie potrzeby opiekowania się zwierzętami,
 • Dostrzeganie zjawisk zachodzących w otoczeniu w okresie przedwiośnia,
 • Zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w okresie przedwiośnia,
 • Dostrzeganie w otoczeniu oznak wczesnej wiosny,
 • Wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku,
 • Rozumienie konieczności dostosowania ubrania do temperatury.

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. Zielony kącik w przedszkolu”(06.03-10.03)
 2. ,,Czekamy na wiosnę” (13.03-24.03)
 3. ,,Domowi ulubieńcy” (27.03-31.03)

 

BIEDRONKI

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

-Poznanie etapów sadzenia cebuli i pietruszki;

-Rozumienie, czego roślina potrzebuje do wzrostu. 

-Dostrzeganie zmian zachodzących w otoczeniu w okresie przedwiośnia;

-Zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi na przedwiośniu;

-Poznanie ptaków przylatujących wiosną: jaskółki, bociana, skowronka.

-Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną;

-Poznanie pierwszych wiosennych kwiatów: przebiśniegu, krokusa.

-Rozumienie konieczności odpowiedzialnego zajmowania się zwierzętami domowymi;

-Zapoznanie z pracą weterynarza.

-Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – przeliczanie sylab w wyrazach.

-Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym – przeliczanie dźwięków.

-Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

-Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

1. ,,Zielony kącik” /27.02-03.03/

2. „Czekamy na wiosnę” /06.03-17.03/

3. „Domowi ulubieńcy” /20.03-24.03/

TYGRYSKI

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:
-Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
-Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.
-Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
-Uświadamianie następstwa dni tygodnia.
-Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
-Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.
-Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
-Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
-Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
-Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
-Rozwijanie słownika czynnego dziecka.
-Doskonalenie sprawności grafomotorycznej.
-Zachęcanie do tworzenia własnych kompozycji i prac plastycznych.
-Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.
-Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszę, dziękuję.
-Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz.
-Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
-Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich wymawianie.
-Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.
-Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.
P-osługiwanie się liczbami dla zaznaczania liczby elementów w zbiorze.

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:
„OZNAKI WIOSNY”/06.03-10.03/
„WSZYSTKO ROŚNIE”/13.03-17.03/
„PRACOWITA WIOSNA”/20.03-24.03/
„NA WSI”/27.03-31.03/

LUTY

BIEDRONKI

 

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych;
 • rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej gramatycznie, próby! uzasadniania własnego wyboru;
 • zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa;
 • wdrażanie do uważnego słuchania, obserwowania i wykonywania poleceń;
 • poznanie zawodu fryzjera
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości wzrokowej, rozwijanie pamięci i sprawności manualnej;
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni;
 • usprawnianie narządów artykulacyjnych;
 • doskonalenie liczenia;
 • wyrażanie, odbieranie i rozumienie treści przekazywanych przez niewerbalne środki wyrazu: ruch ciała, gest.
 • wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem;
 • wdrażanie do uważnego słuchania, obserwowania i wykonywania poleceń;
 • rozwijanie pomysłowości i wyobraźni poprzez manipulowanie figurami geometrycznymi;
 • usprawnianie orientacji czasowo-przestrzennej, kształcenie wyobraźni i poczucia rytmu;
 • nabywanie umiejętności radzenia sobie z przegrana;
 • poznanie zasad bezpiecznego zachowania w czasie zabaw zimowych, dostrzeganie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.
 • wdrażanie do uważnego słuchanie utworu, wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualna pora roku, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na powietrzu zima;
 • zapoznanie ze sposobem bezpiecznego korzystania ze sprzętu zimowego i bezpiecznych zabaw na śniegu;
 • poznawanie zimowych dyscyplin sportowych i sprzętu sportowego;
 • zapoznanie z pracą ekspedientki, poznawanie polskich środków płatniczych.

 

Tematy kompleksowe:

Zimowe zabawy /30.01.- 03.02./

U fryzjera /06.02. – 10.02./

Czas na bal /13.02.- 17.02./

Znamy różne sklepy /20.02.- 24.02./

 

MISIE

Zadania wychowawcze- dydaktyczne :

– Poznawanie zasad bezpiecznych zabaw na śniegu i śniegiem
– Rozwijanie poczucia rytmu i czerpanie radości ze wspólnych pląsów i zabaw w ramach balu karnawałowego
– Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt mieszkających w wiejskiej zagrodzie – uzyskanie kilku informacji dotyczących hodowli tych zwierząt.
– Udział w codziennych spacerach w celu dotleniania organizmów – doskonalenie umiejętności sprawnego rozbierania i ubierania wierzchniej garderoby
– Realizacja programu w ramach Dwujęzyczności dzieci „Baby Beetles” wg. ustalonego schematu

 

Tematy kompleksowe :

– „Lubimy zimę” / 6.II – 10. II /
– „Karnawał” / 13.II – 17. II /
– „Na wiejskim podwórku ” / 20.II – 3.III /

 

TYGRYSY

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

-Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
-Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
-Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
-kształtowanie logicznego myślenia podczas prostych doświadczeń
-doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw zimowych dyscyplin sportowych
-doskonalenie umiejętności porównywania obiektów, wskazywania podobieństw i różnic
-poszerzanie wiedzy dzieci o sylwetki wybitnych sportowców biorących udział w zimowych mistrzostwach sportowych
-kształtowanie umiejętności przegrywania, cieszenia się z wygranej innych
-Rozwijanie czynnego słownika dziecka.
-Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.
-Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.
-Rozwijanie pamięci wzrokowej.
-Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej głoskowej, dzielenie wyrazów na głoski.
-Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.
-Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.
-Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.
-Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.
-Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.
-Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
-Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.
-Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:
„Co można robić zimą”/30.01- 03.02/
„Zimowe mistrzostwa sportowe”/06.02-10.02/
„Karnawał”/13.02-17.02/
„Kiedy patrzę w niebo”/20.02-25.02/
„Dawno temu”/27.02-03.03/

STYCZEŃ

KOTY

ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 • Uświadomienie potrzeby pomocy zwierzętom w zimie. Udział dzieci we wspólnych pracach.
 • Poznanie różnych modeli zegarów. Świadome doświadczenie upływu czasu. Poznanie sposobów mierzenia czasu.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat. Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego. Poszerzanie wiedzy o przyrodzie. Budowanie relacji z babcią i dziadkiem. Utrwalenie tematyki związanej ze świętem babci i dziadka.

TEMATY KOMPLEKSOWE

1. Wesołych Świąt /27.12.2022 -30.12.2022 /

2, Nowy Rok / 02.01.2022 – 06.01.2023 /

3. Mamy różne domy /09.01.2023- 13.01.2023 /

4. Święto Babci i Dziadka /16.01.2023 – 20.01.2023 /

 

ORŁY

 

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

 1. Wzmacnianie więzi rodzinnych. Rozumienie znaczenia symboli świątecznych. Rozwijanie umiejętności składania sobie życzeń i okazywania za nie wdzięczności. Poznanie zasad pracy urzędu pocztowego, obserwacja pracy pocztowców, poznanie drogi listu. Wdrażanie dzieci do wykonywania prac na rzecz innych.
 2. Poznanie różnych modeli zegarów, świadome doświadczanie upływu czasu, , poznanie sposobów mierzenia czasu. Utrwalenie nazw i następstw dni tygodnia. Utrwalenie nazw i następstw miesięcy. Uświadamiane upływu czasu. Samodzielne mierzenie czasu za pomocą różnych mierników – formułowanie własnych sądów i wypowiadanie ich na forum grupy.
 3. Budowanie dobrych relacji rówieśniczych i lepsze poznanie się dzieci. Rozpoznawanie i nazywanie emocji własnych i innych ludzi. Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem. Tworzenie nastroju radosnego oczekiwania na bal karnawałowy – planowanie stroju do przebrania, tworzenie elementów dekoracyjnych sali zabaw.
 4. Poszerzanie wiedzy na temat Igrzysk Olimpijskich – poznawanie symboli oraz sportowców. Poznanie pracy ratownika górskiego oraz poszerzanie wiedzy na temat Tatr. Poznawanie i nazywanie emocji oraz radzenie sobie z trudnymi emocjami. Doświadczanie współpracy i współzawodnictwa.
 5. Budowanie więzi z Babciami Dziadkami. Poszerzanie wiedzy o swojej rodzinie. Prezentacja przedstawienia oraz wręczanie prezentów przygotowanych dla Babć i Dziadków z okazji ich święta. Wspólnie z Rodzicami przygotowanie poczęstunku dla wspaniałych gości.
 6. Rozwijanie zainteresowania poznawanymi literami „W, w”, „Ł, ł”, „Z, z”, „K, k”; kształcenie słuchu fonematycznego – przygotowanie do nauki czytania. Poznanie obrazu graficznego liczby 5 i 6, rozwijanie umiejętności prawidłowego liczenia – kształtowanie pojęć matematycznych. Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych – przygotowanie do nauki pisania.

 

Tematyka kompleksowa:

„Świąteczne wspomnienia”                                                            (27.12. – 30.12.)

„Nowy rok”                                                                                          (02.01. – 05.01.)

„Bale w karnawale”                                                                             (09.11. – 13.01.)

„Zimowa olimpiada”                                                                           (16.01. – 20.01.)

„Święto Babci i Dziadka”                                                                  (23.01. – 27.01)

 

PSZCZÓŁKI

ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

-Wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku.

-Dostrzeganie zmian występujących w otoczeniu pod wpływem opadów śniegu.

-Rozumienie konieczności zabezpieczania się przed mrozem.

-Uwrażliwianie na piękno zimowego krajobrazu.

-Kształtowanie uczucia przywiązania do swojej rodziny.

-Okazywanie szacunku osobom starszym.

-Określanie stosunków łączących dziadków z rodzicami.

-Czerpanie radości z przygotowywania upominków bliskim osobom.

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:                                       

02.01. – 13.01. „Zimowe zabawy”

16.01. – 27.01. „Kocham Babcie i Dziadka”

 

BIEDRONKI

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

-zapoznanie z pracą kucharki; poznanie narzędzi i przyborów potrzebnych do wykonywania tego zawodu;

-rozumienie znaczenia użyteczności pracy kucharki;

-kształtowanie uczucia przywiązania do swojej rodziny; okazywanie szacunku osobom starszym;

-określanie stosunków łączących dziadków z rodzicami;

-czerpanie radości z przygotowywania upominków i wręczania ich bliskim osobom;

-wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku;

-rozumienie konieczności zabezpieczania się przed mrozem;

-wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy;

-zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności;

-uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku;

-zapamiętanie cech typowych dla zimy.

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

,, Kucharka” /02.01- 06.01/

„Tydzień za tygodniem” /09.01- 13.01/

,,Zima bywa mroźna” /16.01-20.01/

„Święto babci i dziadka” /23.01-27.01/

TYGRYSKI

 

Zadania wychowawczo – dydaktyczne

– kształcenie umiejętności językowych posługiwanie się pojęciami lód, para wodna, woda; – kształtowanie myślenia logicznego; rozwijanie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi;

– doskonalenie percepcji słuchowej – wysłuchiwanie głoski y; budzenie zainteresowania czy-

taniem – zapoznanie z wyrazem lody do czytania globalnego;

– rozwijanie słownika dziecka; rozwijanie myślenia matematycznego – rozdawanie po tyle

samo; budzenie ciekawości poznawczej dziecka; kształcenie wyobraźni; rozwijanie

– doskonalenie umiejętności wypowiadania się w sposób logiczny i zrozumiały; rozwijanie

sprawności fizycznej – podnoszenie sprawności dzieci, kształtowanie odporności na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie i w parach; doskonalenie sprawności manualnej dzieci; doskonalenie umiejętności różnicowania pojęć coraz większe, coraz mniejsze;

–  budzenie zainteresowania czytaniem;

– kształtowanie umiejętności definiowania poprzez określanie cech; usprawnianie przeliczania;

– rozwijanie spostrzegawczości oraz umiejętności logicznego myślenia;

– rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego; rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci; kształtowanie umiejętności występowania przed publicznością;

– rozwijanie umiejętności współpracy w grupie i w parach;

– rozwijanie sprawności narządów mowy;

– doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego, dostrzeganie elementów fikcyjnych;

– rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej;

– doskonalenie sprawności manualnej dzieci;

– przeliczanie, porównywanie liczebności, porządkowanie;

– kształtowanie postawy szacunku do osób starszych;

 

Tematy kompleksowe.

Wszędzie biało./02.01.- 05.01./

Zimowe zabawy./09.01. – 13.01./

Nasze ulubione baśnie./16.01.- 20.01./

Babcia i Dziadek./23.01.- 27.01./

 

MISIE

 

Zadania wychowawcze- dydaktyczne :

– Rozwijanie opiekuńczego stosunku do zwierząt – systematyczne dokarmianie ptaków – dosypywanie karmy do karmników usytuowanych na terenie ogrodu przedszkolnego.

-Zachęcanie dzieci do częstego przebywania na świeżym powietrzu– przypominamy zasady bezpieczeństwa dotyczące zimowych zabaw na śniegu i lodzie.

-Wdrażanie do właściwego ubierania się w czasie zimy.

-Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdobywania odporności.

-Udział w przedszkolnych „Jasełkach” – prezentacja kolędy Przybieżeli do Betlejem”

-Kształtowanie uczucia przywiązania do najbliższych członków rodziny, w szczególności do babci i dziadka i to nie tylko ze względu na ich święto.

-Uświadamianie następstwa pór roku. Zwracanie uwagi na zmian zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku, zapamiętanie cech typowych dla zimy.

 

2.Temat kompleksowe :

– Goście za oknem – dokarmiamy ptaki” 27.XII – 5. I /

– „Kocham babcię i dziadziusia”/ 9.I – 20. I /

-„Biało dookoła”/ 23. I – 3.II /

GRUDZIEŃ 

MOTYLE

 

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
-uświadamianie dzieciom konieczności ubierania się stosownie do pogody;
-poznanie obyczajów świątecznych;
-rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek, kolęd i
-pastorałek oraz tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
-kształcenie umiejętności liczenia: podawanie liczby przedmiotów,
-wskazywanie na palcach liczbę policzonych przedmiotów, liczenie na
-palcach i innych zbiorach zastępczych;
-kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych;
-nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach
-codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
-wyrabianie dbałości o ład i porządek.


Tematyka kompleksowa:
Grudniowe życzenia”      (05.-09.12.2022)
Święta za pasem”            (12.-16.12.2022)
Świąteczne tradycje”          (19.-23.12.2022)
Witamy nowy rok”        (26.-30.12.2022)

 

KOTKI

Zadania wychowawczo – dydaktyczne.

– w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

– matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych,

– technologii i inżynierii;

– osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się

– zapoznanie z tradycja świat Bożego Narodzenia, śpiewania kolęd w czasie świat oraz, ze zwyczajem wysyłania kartek świątecznych;

– wdrażanie do reagowania ruchem na zmiany tempa, śpiewem na umówiony gest;

– rozwijanie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej;

 

Tematy kompleksowe

-„Chcemy być potrzebni” 28.11 – 02.12

– „Już słychać dzwonki sań” 05.12 – 09.12

-„Witamy zimę” 12.12 – 16.12

-„Wesołych Świąt” 19.12 – 30.12

ORŁY

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 1. Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych .Wzbogacenie słownictwa dotyczącego biblioteki.
 2. Posługiwanie się swoim imieniem, nazwiskiem, i adresem zamieszkania. Poprawne formułowanie zdań(życzenia).
 3. Poszerzenie wiedzy geograficznej. Poznanie modelu Ziemi- globusa. Ćwiczenia umiejętności językowych- podział na sylaby, budowanie zdań.
 4. Wzbogacenie więzi rodzinnych. Rozumienie znaczenia symboli świątecznych.Udział dzieci we wspólnej grupowej wigilijce, dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń, wspólne kolędowanie.
 5. Kształtowanie pojęcia liczby 4 w aspekcie kardynalnym i porządkowym.
 6. Wprowadzenie w świat pisma ( poznanie liter Uu, Pp, Bb, yY drukowanej i pisanej).

Tematy kompleksowe:

 1. „Nasze ulubione książki”             /28.11. – 02.12./
 2. „Już słychać dzwonki sań”         /05.12. – 09.12./
 3. „Witamy zimę”                            /12.12. – 16.12./
 4. „Wesołych świąt                        /19.12. – 23.12./

 

TYGRYSKI

 

Zadania wychowawczo – dydaktyczne.

– kształtowanie sprawności językowej; doskonalenie umiejętności matematycznych i myślenia logicznego; kształtowanie percepcji słuchowej;

– wdrażanie do nawiązywania serdecznych przyjacielskich relacji z rówieśnikami;

– kształtowanie sprawności fizycznej – doskonalenie szybkości i skoczności, kształtowanie prawidłowych postaw we współzawodnictwie

– posługiwanie się pojęciami najpierw, na początku, później, na końcu;

– wdrażanie do uważnego korzystania ze wspólnych zabawek;

– rozwijanie słownika czynnego dzieci;

– budzenie zainteresowania osiągnięciami techniki;

– wdrażanie do posługiwania się zwrotami grzecznościowymi w zabawie;

– rozwijanie zainteresowania środowiskiem społecznym – poznanie przeznaczenia poczty i zadań pracowników poczty;

– rozwijanie myślenia logicznego – różnicowanie pojęć najwyższy, najniższy, średni, tyle samo, mniej, więcej;

– poszerzanie wiedzy na temat polskich zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem;

– tworzenie ciepłej, świątecznej atmosfery;

– czerpanie radości z przygotowań do świąt;

– kształtowanie myślenia logicznego – posługiwanie się nazwami dni tygodnia;

 

Tematy kompleksowe.

Świąteczne pocztówki./05.12. – 09.12./

Świąteczne zwyczaje./12.12.- 23.12./

Skok w Nowy Rok./27.12.- 30.12./

 

BIEDRONKI 

 

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, do spokojnego oczekiwania na swoja kolej w czasie wypowiedzi kolegów i koleżanek;
 • wdrażanie do poszanowania pracy kolegów i koleżanek;
 • zwracanie uwagi na przestrzeganie reguł oraz zasad dotyczących bezpieczeństwa;
 • wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych, kształtowanie postawy bycia chętnym do pomocy;
 • budowanie pozytywnej samooceny poprzez nabieranie wary we własne możliwości;
 • wdrażanie do życia w grupie społecznej przez naukę czerpania radości ze wspólnej zabawy;
 • udział w prostej inscenizacji z podziałem na role;
 • rozpoznawanie i nazywanie: wróbla, gołębia, sikory i wrony, różnicowanie wielkości: duży – mały, grupowanie elementów według wielkości;
 • doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie;
 • wdrażanie do posługiwania się nazwami liczebników porządkowych;
 • postukiwanie się określeniami: na górze, na dole, obok, pod, nad, na środku;
 • rozumienie określeń: w, obok, na;
 • wdrażanie do używania określeń: lekki, lżejszy, ciężki, cięższy, duży, maty, jeden, drugi, porządkowanie elementów od najlżejszego do najcięższego; – odwzorowywanie układu elementów;
 • ustalanie kolejności wydarzeń i używanie określeń z tym związanych: na początku, najpierw, potem, następnie, na koniec;
 • ćwiczenia w przeliczaniu w zakresie 5;
 • wprowadzanie dzieci w sens rozwiazywania zadań z treścią wymagających dodawania i odejmowania;
 • wdrażanie do uważnego słuchania i obserwowania, rozwijanie spostrzegawczości słuchowej,
 • doskonalenie syntezy sylabowej;
 • doskonalenie sprawności manualnej;
 • wdrapanie do zachowywania prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechu, rozszerzanie wydolności oddechowej płuc, ćwiczenia narządów artykulacyjnych
 • rozumienie potrzeby dokarmiania ptaków w zimie;
 • wdrażanie do reagowania ruchem na zmiany tempa, śpiewem na umówiony gest;
 • rozwijanie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej;
 • zapoznanie z tradycja świat Bożego Narodzenia, śpiewania kolęd w czasie świat oraz, ze zwyczajem wysyłania kartek świątecznych;
 • rozwijanie zainteresowania książka oraz. dziełami sztuki;
 • rozwijanie umiejętności wiązania zmian zachodzących w przyrodzie z aktualna pora roku,
 • zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na powietrzu w czasie zimy;
 • poszerzanie słownictwa o określenia cech śniegu przy użyciu przymiotników: biały, zimny, puszysty, miękki itp.;
 • poszerzanie wiedzy na temat właściwości śniegu – kardy płatek śniegu ma inny kształt;
 • kształtowanie prawidłowej postawy ciała.

 

Tematy kompleksowe:

-Pomagamy ptakom./05.12. – 09.12./

-Coraz bliżej święta. /13.12. – 24.12./

-Zima. /27.12. – 30.12/

 

MISIE

Zadania wychowawczo – dydaktyczne :

–  Przybliżenie dzieciom bohaterów twórczości naszego patrona Kornela Makuszyńskiego – odwołanie się do Imienin Przedszkola oraz do bajki o Jacku i Placku, którą dzieci obejrzały w ramach tej uroczystości

 Prezentacja Hymnu przedszkola – osłuchanie się z jego tekstem i melodią

 Przy okazji wizyty Św. Mikołaja – wdrażanie dzieci do szanowania zabawek i innego sprzętu znajdującego się na sali, przestrzeganie zasady odkładania zabawek po skończonej zabawie na wyznaczone miejsca.

 Udział w przedszkolnej wigilijce – zapoznanie dzieci z polską tradycją wigilijnego stołu, zacieśnianie więzi rodzinnych i czerpanie radości z przygotowań do nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia – wspólne przygotowanie świątecznych prezentów dla rodziców

 Realizacja programu dwujęzyczności Baby Beetles, uniwersalnego kursu dla dzieci w wieku przedszkolnym – poziom początkowy –Zoom 1,2,3,4

 

Tematy  kompleksowe :

 –  „Kornel Makuszyński patronem naszego przedszkola”   / 28.XI- 2.XII /

– „ Czekamy na Św. Mikołaja ”                                        / 5.XII –9. XII /

– „ Spotkanie przy wigilijnym stole tuż, tuż”                     / 12.XII – 23 .XII/

 

 

LISTOPAD

TYGRYSKI

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 • Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
 • Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.
 • Rozbudzanie zainteresowania postacią patrona naszego przedszkola Kornela Makuszyńskiego
 • Kultywowanie tradycji uroczystego obchodzenia imienin przedszkola
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek: e, t, d, i w wyrazach.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 

„NA STAREJ FOTOGRAFII”/31.10- 04.11/

„JESIENNA MUZYKA”/07.11- 10.11/

„MALI ARTYŚCI”/14.11-18.11/

„KORNEL MAKUSZYŃSKI”/21.11-25.11/

„CIEPŁO I MIŁO”/28.11-02.12/

 

PSZCZÓŁKI

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 • Dostrzeganie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych w kontaktach bezpośrednich.
 • Poznanie sposobów chronienia się przed deszczem.
 • Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych.
 • Poszerzenie wiadomości na temat wybranych zwierząt leśnych oraz ich sposobu przygotowywania się do zimy, uwrażliwianie na ich potrzeby.
 • Prowadzenie ćwiczeń i zabaw rozwijających percepcję słuchową.
 • Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała.
 • Kształtowanie umiejętności określania cech wielkościowych: mały, duży, i liczenia w zakresie 4, porównywanie liczebności.
 • Zapoznanie z patronem przedszkola i jego twórczością.

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

,,Deszczowa pogoda” (31.10-10.11)

„ Przygotowania zwierząt do zimy” (14.11-18.11)

 

BIEDRONKI

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 • rozpoznawanie i podawanie nazw przedmiotów służących do dbania o czystość osobistą i określanie, do czego służą
 • utrwalanie etapów i zasad dotyczących mycia rąk
 • rozumienie konieczności dbania o higienę
 • wdrażanie dzieci do samodzielnego ubierania się, jedzenia i kulturalnego zachowania przy stole
 • nabieranie wiary we własne umiejętności związane z czynnościami samoobsługowymi
 • poszerzenie wiadomości na temat wybranych zwierząt leśnych oraz ich sposobu przygotowywania się do zimy, uwrażliwianie na ich potrzeby
 • rozbudzanie zainteresowania postacią patrona naszego przedszkola Kornela Makuszyńskiego
 • kultywowanie tradycji uroczystego obchodzenia imienin przedszkola
 • wdrażanie dzieci do czynnego uczestniczenia w uroczystościach przedszkolnych – spotkanie z Mikołajem
 • poznawanie zwyczajów mikołajkowych.

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. ,,Dbamy o czystość” /31.10 – 04.11/
 2. „Jestem samodzielny” / 07.11 – 11.11/
 3. „Przygotowania zwierząt do zimy” /14.11 – 18.11/
 4. ,,Poznajemy bohaterów bajek Kornela Makuszyńskiego” /21.11 – 25.11/
 5. „Czekamy na Mikołaja” /28.11 – 02.12/

 

KOTKI

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE :

-Rozwijanie zainteresowań dzieci baśniami.

-Rozwijanie wyobraźni dziecięcej oraz inspirowanie do wyrażania treści w formie wypowiedzi i ekspresji ruchowej.

-Utrwalenie wiadomości o poznanych legendach, poznanie wartości legend dla tradycji kraju .

-Nabywanie poczucia przynależności narodowej.

-Kształtowanie postawy szacunku do historii naszego kraju, symboli narodowych,

-Kształtowanie umiejętności wokalnych; rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej

-Zapoznanie z tradycjami przedszkola – poznajemy twórczość patrona Kornela Makuszyńskiego,

 

TEMATY KOMPLEKSOWE :

 1. ,, W baśniowej krainie” ( 31.10- 04.11.2022)
 2. ,,Bohaterowie polskich legend” (07.11-10.11)
 3. „Pomysły na deszczowe dni” (14.11-18.11)
 4. „ Poznajemy bohaterów bajek K. Makuszyńskiego” (21.11.-25.11)

 

ORŁY

 

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

 1. Rozbudzanie zainteresowania literaturą dziecięcą oraz świadomości, że wszyscy przeżywają i odczuwają emocje. Rozwijanie umiejętności społecznych – współpraca z innymi. Poznawanie utworów polskich kompozytorów – Fryderyk Chopin. Uwrażliwianie na muzykę poważną. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy. Doświadczanie własnego ciała oraz świadomości przestrzennej.
 2. Poszerzanie wiedzy o legendarnych dziejach Polski, o historii Polski. Rozumienie wydarzeń historycznych. Budowanie postawy patriotycznej. Utrwalenie polskich symboli narodowych. Wspólne świętowanie odzyskania niepodległości przez Polskę – przeżywanie pozytywnych emocji związanych ze Świętem Niepodległości. Udział w akcji pt.: „Szkoła do hymnu”. Budzenie zainteresowania najbliższą okolicą. Poszerzanie słownika biernego i czynnego. Rozwijanie refleksu i samokontroli.
 3. Posuwanie pomysłów, jak można wykorzystać wolny czas podczas deszczowych dni. Poszerzanie wiedzy o urządzeniach elektrycznych i ich działaniu – rozwijanie umiejętności obserwacji, badania, stawiania hipotez i formułowania wniosków. Ćwiczenie myślenia przyczynowo-skutkowego. Rozwijanie umiejętności planowania i projektowania modeli przestrzennych. Rozumienie zasad gry i granie wg określonych zasad. Kształtowanie przedsiębiorczości (samodzielności). Rozwijanie umiejętności posługiwania się symbolami w praktyce.
 4. Kultywowanie tradycji przedszkolnych – obchodzimy Imieniny Przedszkola, związane z ze świętem naszego patrona Kornela Makuszyńskiego. Przypomnienie podstawowych faktów z życiorysu pisarza, utworów napisanych dla młodszych czytelników. Śpiewanie Hymnu Przedszkola napisanego przez Adama Deca. Przygotowanie i prezentowanie spektaklu teatralnego pt.: „Przygody Jacka i Placka” opartego na motywach bajek K. Makuszyńskiego.
 5. Rozwijanie zainteresowania poznawanymi literami „E, e”, „L, l”, „I, i”, „D, d”; kształcenie słuchu fonematycznego – przygotowanie do nauki czytania. Poznanie obrazu graficznego liczby 3 i 4, rozwijanie umiejętności prawidłowego liczenia – kształtowanie pojęć matematycznych. Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych – przygotowanie do nauki pisania.

 

Tematyka kompleksowa:

 1. „W baśniowej krainie”             (31.10. – 04.11.)
 2. „Bohaterowie polskich legend” (07.11. – 10.11.)
 3. „Pomysły na deszczowe dni”             (14.11. – 17.11.)
 4. „Imieniny Przedszkola – obchodzimy święto naszego patrona Kornela Makuszyńskiego”       (21.11. – 25.11.)

 

MISIE

 

Zadania wychowawczo -dydaktyczne-:

–       Pasowanie na Przedszkolaka – jesteśmy współorganizatorami tej uroczystości, czerpiemy radość z bycia „przedszkolakami”.

–       Dostrzegamy zmiany zachodzące w przyrodzie – potrafimy cieszyć się nawet w pochmurne dni.

–       Przestrzegamy zasadę systematycznego wychodzenia na świeże powietrze pamiętając o odpowiednim ubiorze.

–       Poznajemy mieszkańców parku i lasu – ich wygląd i zwyczaje.

–       Rozpoczynamy realizację programu dwujęzyczności Baby Beetles, uniwersalnego kursu dla dzieci w wieku przedszkolnym – poziom początkowy

 

Tematy kompleksowe:

– „Pada deszczyk, pada”       / 31.10 – 10.11/

– „ Jesień w parku i w lesie”   /14.11- 25.11/

 

 

PAŹDZIERNIK

MOTYLE

 

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

 1. Kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań.
 2. Zapoznanie z numerem alarmowym; z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej; z podziałem drzew i ich przedstawicielami.
 3. Doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej instrukcji słownej.
 4. Rozwijanie sprawności grafomotorycznej.
 5. Doskonalenie umiejętności matematycznych – logiczne myślenie, spostrzegawczość, porównywanie, klasyfikacja.
 6. Rozbudzanie ciekawości dzieci dzięki prostym doświadczeniom.
 7. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie, zwracanie uwagi na ich piękno.

 

Tematy kompleksowe 

 1. Dary jesieni
 2. Dbamy o zdrowie
 3. Jesienią w parku i w lesie
 4. Zabawy na jesienne wieczory

 

BIEDRONKI

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, przestrzeganie reguł zabawy, zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, odkładanie zabawek na wyznaczone miejsca.
 • zachęcanie do pomagania kolegom i koleżankom w codziennych sytuacjach;
 • poznawanie nazw drew liściastych: dąb, kasztanowiec, jarzębina, oraz ich owoców;
 • rozumienie pojęć: pień, gałęzie, liście, żołądź, kasztan, korale jarzębiny;
 • rozumienie pojęć: rząd, szereg;
 • doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie, kształtowanie pojęcia liczb 1, 2, 3 i 4, porównywanie liczebności zbiorów i tworzenie zbiorów równolicznych;
 • porządkowanie zdarzeń w czasie z użyciem określeń czasowych: na początku, później, na koniec;
 • układanie elementów od najmniejszego do największego, używanie liczebników porządkowych;
 • rozwianie orientacji w schemacie własnego ciała;
 • jesienny las – zapoznanie z nowym środowiskiem przyrodniczym – rośliny, zwierzęta, poznanie zasad bezpiecznego zachowania w lesie;
 • obserwacja deszczowego krajobrazu, określanie pogody charakterystycznej dla późnej jesieni; dzielenie się własnymi spostrzeżeniami, wzbogacanie stolnika;

 

Tematy kompleksowe

-Dary jesieni. /03.10. – 14.10./

-Jesienna pogoda./17.10. – 28.10./

 

KOTKI

ZADANIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE :

 • Poznawanie zasad bezpiecznego przechodzenia przez ulicę. Zapoznanie z pracą: strażaka, lekarza i policjanta.
 • Kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt oraz świadomości potrzeby pomagania innym w codziennych obowiązkach w domu i przedszkolu.
 • Dokonywanie obserwacji przyrodniczych związanych z jesiennym lasem, jego roślinnością i mieszkańcami. Przestrzeganie zasad ochrony przyrody.
 • Poszerzenie wiedzy o przygotowaniu zwierząt do zimy. Poznawanie narzędzi i sposobu pomiaru temperatury.
 • Kształtowanie pojęcia liczby 2, 3 w aspekcie kardynalnym i porządkowym. Wprowadzenie w świat pisma ( poznanie liter A, a, T, t, m ,M, E, e drukowanej i pisanej.

 

TEMATY KOMPLEKSOWE :

„Bezpiecznie na drodze” (03.10. – 07.10.)

„Nasze zwierzaki”  (10.10. – 14.10.)

„Jesienny las” (17.10. – 21.10.)

„Przygotowanie do zimy” (24.10. – 28.10.)

 

PSZCZÓŁKI

ZADANIA TEMATYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Rozwijanie swoich zainteresowań podczas zabawy
 • Doskonalenie prostych czynności samoobsługowych
 • Przestrzeganie reguł bezpieczeństwa
 • Doskonalenie posługiwania się zwrotami grzecznościowymi w codziennych sytuacjach
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania z innymi dziećmi podczas wspólnego spędzania czasu
 • Rozpoznawanie i nazywanie darów jesieni
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na daną cechę; wielkość, kolor itp.
 • Kształtowanie inwencji twórczej oraz zdolności manualnych
 • Integrowanie grupy rówieśniczej

 

MISIE

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • dzieci poznają i utrwalają nazwy owoców krajowych i egzotycznych oraz warzyw
 • przełamują  bariery smakowe i próbują zjadać warzywa i owoce w formie surowej i gotowanej
 • poznają potrzeby dla, których warto jeść warzywa i owoce
 • czerpią radość z obchodów „Dnia marchewki”
 • uczą się przestrzegać umów zawartych w kontrakcie grupowym
 • doskonalą umiejętność pokonywania schodów, starają się robić to naprzemiennie

Tematy kompleksowe:

„ Owoce są bardzo zdrowe ”       / 3.10 – 14.10 /

„ Warzywa pełne witamin”        / 17.10 – 28.10

 

TYGRYSKI

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarz.
 • Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie,
 • w gospodarstwie domowym.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw podstawowych figur geometrycznych.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: aparat, las, mama.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek a, l, m w wyrazach.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 

Tematy kompleksowe.

-W zdrowym ciele zdrowy duch./03.10.- 07.10./

-Jesienią w parku./10.10.-14.10./

-Jesienią w lesie./17.10. – 21.10./

-Przygotowania do zimy./24.10. – 28.10./

ORŁY

ZADANIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE :

 1. Poznawanie zasad bezpiecznego przechodzenia przez ulicę. Zapoznanie z pracą: strażaka, lekarza i policjanta.
 2. Kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt oraz świadomości potrzeby pomagania innym w codziennych obowiązkach w domu i przedszkolu.
 3. Dokonywanie obserwacji przyrodniczych związanych z jesiennym lasem, jego roślinnością i mieszkańcami. Przestrzeganie zasad ochrony przyrody.
 4. Poszerzenie wiedzy o przygotowaniu zwierząt do zimy. Poznawanie narzędzi i sposobu pomiaru temperatury.
 5. Kształtowanie pojęcia liczby 2, 3 w aspekcie kardynalnym i porządkowym. Wprowadzenie w świat pisma ( poznanie liter A, a, T, t, m ,M, E, e drukowanej i pisanej.

TEMATY KOMPLEKSOWE :

„Bezpiecznie na drodze” (03.10. – 07.10.)

„Nasze zwierzaki”  (10.10. – 14.10.)

„Jesienny las” (17.10. – 21.10.)

„Przygotowanie do zimy” (24.10. – 28.10.)

 

WRZESIEŃ

BIEDRONKI

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

Poznawanie zasad bezpieczeństwa dotyczących korzystania ze sprzętu terenowego i zabawek oraz podczas drogi do przedszkola,

Utrwalenie znajomości imion kolegów i koleżanek,

Rozwijanie poczucia własnej tożsamości,

Wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami,

Kształtowanie nawyku odkładania zabawek na wyznaczone miejsce,

Wdrażanie do uważnego słuchania czytanego tekstu oraz ćwiczenie pamięci słuchowej,

Wdrażanie do reagowania na sygnały dźwiękowe i słowne,

Kształtowanie umiejętności grupowania obiektów,

Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,

Zaznajomienie z wyrazami i wyrażeniami dotyczącymi ruchu drogowego,

Prowadzenie ćwiczeń artykulacyjnych usprawniających aparat mowy,

Wytwarzanie dobrej atmosfery w grupie , służącej aktywnemu działaniu dzieci,

Rozróżnianie uczestników ruchu drogowego: piesi, kierowcy, pasażerowie,

Poznanie miejsc wyznaczonych do przechodzenia przez jezdnię,

Poznanie pracy policjanta – wygląd munduru, narzędzia pracy,

Rozpoznawanie i nazywanie owoców: Jabłko, gruszka, śliwka,

Rozumienie znaczenia spożywania owoców dla zdrowia.

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

Moje przedszkole”/01.09 – 09.09/

Bezpieczny przedszkolak”/ 12.09 – 16.09/

Jesień daje nam owoce i warzywa” /19.09 – 30.09/

 

KOTKI

ZADANIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE :

-Rozwijanie umiejętności w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
-Rozwijanie kompetencji osobistych , społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się;
-Rozwijanie kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej
-Rozwijanie kompetencji matematycznych oraz w zakresie technologii;
-Rozwijanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości.

TEMATY KOMPLEKSOWE :

,, Dzień dobry przedszkole“ ( 01.09- 09.09.)
,,Wakacje się skończyły” (12.09-16.09)
„Koniec lata w sadzie i w ogrodzie” (19.09-23.09)
„Kolorowy park” (26.09.-30.09)

TYGRYSKI

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
 • Poznanie topografii przedszkola.
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe.
 • Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.
 • Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
 • Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w sadzie.
 • Kształtowanie umiejętności nazywania prac w sadzie, w ogródkach warzywnych lub na polach jesienią.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski o w wyrazach.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

„W przedszkolu”/01.09 – 09.09/

„Moja miejscowość”/ 12.09 – 16.09/

„Ja, ty i środowisko”/19.09 – 23.09/

„Dary jesieni na talerzu”/26.09 – 30.09/

 

PSZCZÓŁKI

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • Zapoznanie dzieci z nową salą zabaw, łazienką, szatnią– omówienie zasad poruszania się po nich.
 • Przydzielenie znaczków indywidualnych i  nauka ich rozpoznawania.
 • Doskonalenie umiejętności w zakresie niektórych czynności samoobsługowych.
 • Zapoznanie z zasadami zgodnej i bezpiecznej zabawy, szanowanie zabawek i odkładanie ich na wyznaczone miejsce.
 • Przestrzeganie reguł obowiązujących w grupie społecznej.
 • Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpraca z nauczycielem.
 • Rozróżnianie uczestników ruchu drogowego: piesi, kierowcy, pasażerowie
 • Poznanie miejsc wyznaczonych do przechodzenia przez jezdnię
 • Poznanie pracy policjanta – wygląd munduru, narzędzia pracy.

 

MISIE

 

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • dzieci poznają i utrwalają imiona własne, imiona  swoich nauczycieli i opiekunów oraz rówieśników z grupy
 • przełamują strach i integrują się w jedną przedszkolną rodzinę, starają się utożsamiać z gr. „Misie”
 • zaznajamiają się z wyposażeniem sali, jej przeznaczeniem i sposobem użytkowania
 • uczą się przestrzegać zawartych umów, potrafią podporządkować się dla dobra innych / zawarcie kontraktu grupowego /

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 

„ W przedszkolu ”                                     / 1.09 – 16.09 /

„ Bezpieczna droga do przedszkola”        / 19.09 – 30.09 /