Deklaracja dostępności Informacje o kontraście A- A+ bip

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji do przedszkoli

 

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe    (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn.zm.)

Zasady ogólne:

 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli miejskich oraz Oddziału Przedszkolnego Nr 1 w Choczni będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w harmonogramie dostępnym w placówkach oświatowych, na stronie UM w Wadowicach oraz na stronie do rekrutacji elektronicznej, a do przedszkoli wiejskich i pozostałych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w formie papierowej wg. harmonogramu jak do szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Rodzice, którzy zapisują dziecko do przedszkola, logują się pod adresem:

 

https://wadowice.formico.pl

 

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Jaroszowicach, Przedszkola Publicznego w Kleczy Dolnej oraz do Oddziału Przedszkolnego Nr 2 w Choczni będzie przeprowadzona papierowo w w/w placówkach dotyczy także dzieci objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

 • dzieci 3-4-5 letnie (odpowiednio ur. 2021, 2020 i 2019 r.)

zamieszkałe w Gminie Wadowice.

 • Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych
  w harmonogramie.
 • Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej:

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w latach 2018-2021, które obecnie uczęszczają do przedszkoli składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli:

 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 • Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych przedszkoli według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej (maksymalnie 3).
 • Przedszkole umieszczone na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywana jest przedszkolem pierwszego wyboru.
 • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:
  • wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
  • drukują wypełniony wniosek, we wskazanym miejscu podpisują i składają go w przedszkolu pierwszego wyboru.
 • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
  • pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu,
  • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu pierwszego wyboru.
 • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu wskazanym na liście preferencji.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
 • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  do przyjęcia.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
 • Komisja rekrutacyjna:
  • przyjmuje dziecko, do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane
   do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,
  • podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
  • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
  • wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
  • na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego
ze względu na niepełnosprawność:

 • Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału  integracyjnego  prowadzona jest tradycyjnie w formie papierowej.

Kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli publicznych w Gminie Wadowice

Obowiązują jednolite zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wadowice.

 

 1. Zarejestrowane w systemie elektronicznym podania zostaną automatycznie uszeregowane zgodnie z jednolitymi kryteriami kwalifikacyjnymi.
 2. Uwzględnione będą tylko kryteria wskazane przez rodziców.

 

Opis kryterium
Kryteria podstawowe – wynikające z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.)
Wielodzietność rodziny kandydata ( dotyczy 3 dzieci i więcej)
Niepełnosprawność kandydata
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

Kryteria dodatkowe:

L.p. Opis kryterium
1. Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub studiują
w trybie dziennym
2. Dziecko, którego zadeklarowany przez rodzica pobyt dziecka
w przedszkolu wynosi 8 godzin i więcej
3. Dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dzieci wychowujące się w rodzinach objętych nadzorem kuratorskim i niewydolnych wychowawczo
4. Dziecko, którego rodzeństwo ubiega się jednocześnie po raz pierwszy
o przyjęcie do tego samego przedszkola
5. Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację w przedszkolu pierwszego wyboru
6. Dziecko, którego tylko jedno z rodziców/prawnych opiekunów pracuje