Zasady rekrutacji

 Zasady rekrutacji do przedszkoli

 

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2016/017 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVI/133/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 stycznia 2016 r.

Zasady ogólne:

 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli miejskich oraz Przedszkola Publicznego w Choczni będzie  prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w Zarządzeniu Burmistrza
Nr ZOPO.0050.364.2016 z 8 lutego 2016 r., do którego link jest zamieszczony poniżej:

http://bip.malopolska.pl/umwadowice/Article/get/id,1168403.html

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Jaroszowicach oraz Przedszkola Publicznego
w Kleczy Dolnej będzie przeprowadzona papierowo w w/w placówkach. Rodzice, którzy zapisują dziecko do przedszkola, logują się pod adresem:

http://wadowice.formico.pl

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

 • dzieci 3-4-5 letnie (odpowiednio ur. 2013, 2012 i 2011 r.)

zamieszkałe w Gminie Wadowice.

 • Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.
 • Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej:

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w latach 2010-2013, które obecnie uczęszczają do przedszkoli składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli:

 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 • Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych przedszkoli według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej (maksymalnie 3).
 • Przedszkole umieszczone na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywana jest przedszkolem pierwszego wyboru.
 • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:

-wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
-drukują wypełniony wniosek i przed podpisaniem wpisują klauzulę  następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust 6 ustawy o systemie oświaty) we wskazanym we wniosku miejscu, podpisują i składają go w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

 • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
  -pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu,
  -wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu pierwszego wyboru.
 • Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust 6 ustawy o systemie oświaty) .
 • Wypełniony wniosek:

-podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka,
-podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

 • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu wskazanym na liście preferencji.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
 • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
 • Komisja rekrutacyjna:

-przyjmuje dziecko, do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane
do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,
-podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

-wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
-wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
-na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność:

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału  integracyjnego  prowadzona jest tradycyjnie w formie papierowej.
Kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli publicznych w Gminie Wadowice

Obowiązują jednolite zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wadowice.
1.          Zarejestrowane w systemie elektronicznym podania zostaną automatycznie uszeregowane zgodnie z jednolitymi kryteriami kwalifikacyjnymi.

2.          Uwzględnione będą tylko kryteria wskazane przez rodziców.
Opis kryterium
Kryteria podstawowe – wynikające z Ustawy o systemie oświaty z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 3 stycznia 2014 r. poz. 7)– wynikające z art. 20c ust. 2 pkt. 1-7

 • Wielodzietność rodziny kandydata
 • Niepełnosprawność kandydata
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria zgodne z zapisami zał. Nr 1 do Uchwały Nr XVI/133/2016 Rady Miejskiej
w Wadowicach z dnia 29 stycznia 2016 r.
Opis kryterium
1.
Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub studiują
w trybie dziennym
2.
Dziecko, którego zadeklarowany przez rodzica pobyt dziecka
w przedszkolu wynosi 8 godzin i więcej
3.
Dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dzieci wychowujące się w rodzinach objętych nadzorem kuratorskim i niewydolnych wychowawczo
4.
Dziecko, którego rodzeństwo ubiega się jednocześnie po raz pierwszy
o przyjęcie do tego samego przedszkola
5.
Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację w przedszkolu pierwszego wyboru
6.
Dziecko, którego tylko jedno z rodziców/prawnych opiekunów pracuje