Deklaracja dostępności Informacje o kontraście A- A+ bip

Zasady rekrutacji do przedszkoli

Zasady rekrutacji do przedszkoli

Zasady rekrutacji do przedszkoli

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn.zm.)

Zasady ogólne:

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli miejskich oraz Oddziału Przedszkolnego Nr 1 w Choczni będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w harmonogramie dostępnym w placówkach oświatowych, na stronie UM w Wadowicach oraz na stronie do rekrutacji elektronicznej, a do przedszkoli wiejskich i pozostałych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w formie papierowej wg. harmonogramu jak do szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Rodzice, którzy zapisują dziecko do przedszkola, logują się pod adresem:

https://wadowice.formico.pl

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Jaroszowicach, Przedszkola Publicznego w Kleczy Dolnej oraz do Oddziału Przedszkolnego Nr 2 w Choczni będzie przeprowadzona papierowo w w/w placówkach dotyczy także dzieci objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

 • dzieci 3-4-5 letnie (odpowiednio ur. 2020, 2019 i 2018 r.) zamieszkałe w Gminie Wadowice.

 • Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola

 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych
  w harmonogramie.

 • Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej:

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w latach 2017-2020, które obecnie uczęszczają do przedszkoli składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli:

 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

 • Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych przedszkoli według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej (maksymalnie 3).

 • Przedszkole umieszczone na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywana jest przedszkolem pierwszego wyboru.

 • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:

  • wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,

  • drukują wypełniony wniosek, we wskazanym miejscu podpisują i składają go w przedszkolu pierwszego wyboru.

 • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:

  • pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu,

  • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu pierwszego wyboru.

 • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu wskazanym na liście preferencji.

 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

 • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  do przyjęcia.

 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

 • Komisja rekrutacyjna:

  • przyjmuje dziecko, do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane
   do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,

  • podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

  • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

  • wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

  • na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego
ze względu na niepełnosprawność: 

 • Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego prowadzona jest tradycyjnie w formie papierowej. 

Kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli publicznych w Gminie Wadowice

Obowiązują jednolite zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wadowice.

 1. Zarejestrowane w systemie elektronicznym podania zostaną automatycznie uszeregowane zgodnie z jednolitymi kryteriami kwalifikacyjnymi.

 2. Uwzględnione będą tylko kryteria wskazane przez rodziców.

 

Opis kryterium

Kryteria podstawowe – wynikające z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)

Wielodzietność rodziny kandydata ( dotyczy 3 dzieci i więcej)

Niepełnosprawność kandydata

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

Kryteria dodatkowe:

 

L.p.

Opis kryterium

1.

Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub studiują
w trybie dziennym

2.

Dziecko, którego zadeklarowany przez rodzica pobyt dziecka
w przedszkolu wynosi
8 godzin i więcej

3.

Dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dzieci wychowujące się w rodzinach objętych nadzorem kuratorskim i niewydolnych wychowawczo

4.

Dziecko, którego rodzeństwo ubiega się jednocześnie po raz pierwszy
o przyjęcie do tego samego przedszkola

5.

Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację w przedszkolu pierwszego wyboru

6.

Dziecko, którego tylko jedno z rodziców/prawnych opiekunów pracuje

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli i kryteria przyjęć z punktacją (1)

(1)Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 2019 zgodny z RODO-2 (3)